Brabantse partners ondertekenen Green Deal Geothermieprojecten


Op de Innovation Expo in Amsterdam tekenden 16 Brabantse partners de Green Deal Geothermie Brabant met minister Kamp van Economische Zaken. De partners zijn niet alleen overheden, maar ook bedrijven die concreet met geothermie als duurzame energiebron aan de slag willen, en burgers die er
straks gebruik van willen maken. Met de Green Deal zorgen de partners voor een kickstart voor maar liefst vijf concrete geothermieprojecten in Brabant.

Geothermie: energie uit de aarde

De warmte uit de aarde wordt in steeds meer landen gebruikt als duurzame energie. Ook in Nederland is geothermie bezig aan een opmars. Geothermie wordt veelal gebruikt voor het oppompen van warm water om kassen te verwarmen of ingezet in een productieomgeving. Om dit water op te kunnen
pompen worden er twee putten geboord. Het warme water komt naar boven via een productieput, verwarmt via bovengrondse verwarmingsbuizen kassen, huizen of fabrieken, en gaat via een put weer terug de ondergrond in, zodat de grondwaterdruk gelijk blijft.

Vijf projecten, concrete resultaten

Belangrijkste aspect van de Deal is de realisatie van vijf concrete geothermiebronnen/-projecten. Daarvoor zijn op dit moment de volgende locaties in beeld:

* Helmond (stadsverwarmingsnet en glastuinbouwbedrijf Van Gog)
* Tilburg Noord (industrieterrein Vossenberg, specifiek Agristo)
* Lieshout (bierbrouwerij Bavaria)
* Asten/Someren (meer dan 300 ha glastuinbouw)
* Amernet (Ennatuurlijk ziet geothermie als optie na stoppen afloop warmtelevering vanuit Amercentrale)

De doelstelling van de vijf projecten is meerledig:

* Duurzame warmte voor in 1e fase 6500 woningen
* Duurzame warmte voor 2 tuinders en 3 grootschalige productiebedrijven
* De 5 projecten leveren minimaal 1,3 PJ op
* Verwachte besparing van ruim twee miljoen ton CO2
* Daarnaast resultaten op het gebied van maatschappelijk draagvlak i.r.t. warmtenetten, ontwikkeling en kennisontwikkeling i.r.t. drinkwatervoorziening.

Benodigde financiering EUR 100 miljoen

In totaal is een bedrag van ca. EUR 100 miljoen nodig voor de totale financiering van de vijf projecten. Om tot een geslaagde bundeling te komen is bij voorbaat gekeken naar een de optimale financieringsstructuur voor de vijf projecten tezamen. Daarvoor is allereerst een startkapitaal (Eigen
Vermogen) nodig van EUR 10 miljoen. Hierover is in principe akkoord bereikt tussen Hydreco en Energiefonds Brabant (onderdeel van de BOM) . Dit startkapitaal is een sterke basis om de financiering verder in te vullen met een achtergestelde lening van EUR 20 miljoen en EUR 70 miljoen
projectfinanciering. Energiefonds Brabant zal dit proces cooerdineren.