41 kinderen in Internationale Schakelklas - Gemeente Zutphen


Sinds 8 februari krijgen jonge vluchtelingen van 12 tot 18 jaar oud les in de Internationale Schakelklas (ISK). Er zijn nu 41 leerlingen. Zij wonen in Zutphen, Eefde en Vorden. De kinderen komen uit Eritrea (24), Syrie (14), Irak (2) en Afghanistan (1) en gaan graag naar school.

De Nederlandse schoolregels zijn anders dan zij gewend waren. Soms hebben de kinderen op school ook last van de trauma's die zij hebben opgelopen. De ISK heeft daarom nauw contact met deskundigen die hulp kunnen bieden, zoals de leerplichtambtenaren van de gemeente en voogdij-instellingen
Nidos en Pact18. Daarbij staat steeds centraal: wat is de achtergrond van de leerling? Wat heeft hij/zij meegemaakt en hoe kunnen wij daar met elkaar adequaat op inspelen?

Lespakket breidt uit

Het lesprogramma voor de leerlingen begon met alleen taal- en rekenlessen, maar is langzaam uitgebreid met vakken als maatschappelijke orientatie, sociale vaardigheidstraining en bewegingsonderwijs. Binnenkort starten ook vakken als wiskunde, Engels en aardrijkskunde. Leerlingen die na 1 of 2
jaar voldoende geleerd hebben, stromen door naar regulier voortgezet onderwijs. Met Aventus worden gesprekken gevoerd over de doorstroming van de oudere leerlingen naar het MBO. Omdat de niveauverschillen groot zijn, wordt onderwijs op maat aangeboden. Elke leerling krijgt zo snel mogelijk les
op zijn of haar eigen niveau.

Van Witte vleugel naar Waterstraat

De lessen vinden nu plaats in de witte vleugel van het oude stadhuis, maar zullen verhuizen naar Waterstraat 33. De omgevingsvergunning die nodig is om daar onderwijs te kunnen aanbieden is verleend. Tot 13 april was het mogelijk om bezwaar in te dienen en de reactietermijn duurt maximaal 6
weken. De verhuizing naar de Waterstraat zal pas plaatsvinden nadat de bezwaarprocedure is afgerond. De voorbereidingen in het gebouw zijn al wel gestart.

Klankbordgroep

Er is een klankbordgroep opgericht van 15 tot 20 bewoners uit de Waterstraat en omgeving, de gemeentelijke wijkregisseur en een vertegenwoordiger van de ISK. De 1e bijeenkomst, enkele weken geleden, stond in het teken van kennismaken, informeren over de stand van zaken en de taken en rollen
die de klankbordgroep krijgt. In mei is een vervolgbijeenkomst gepland. Dan komen zaken als overlast en de verbinding van de ISK met de omgeving aan bod. Samen met bewoners zal gekeken worden of er overlast is en of er maatregelen nodig zijn. Nu al is afgesproken dat de ISK gaat werken met een
continurooster, zodat de leerlingen op school blijven. Er komt een fietsenstalling aan de achterzijde van de school.