Meer ondersteuning vanuit de samenleving


Mensen met een ondersteuningsvraag kunnen binnenkort vaker terecht bij de mensen, verenigingen en organisaties om hen heen. Wethouder Polderman komt met maatregelen om mensen meer kansen te geven om mee te doen aan het gewone leven. De uitgangspunten zijn dat iedereen mee kan doen, mensen
beter worden geholpen en professionele ondersteuning beschikbaar blijft voor mensen die dat nodig hebben.

De gemeente gaat meer ruimte maken voor kwetsbare mensen op plekken waar zij al komen of waar ze direct terecht kunnen. Zo normaal mogelijk leven staat daarbij centraal, voor mensen die niet helemaal zelfstandig aan de samenleving kunnen deelnemen. De gemeente biedt hiervoor hulp en
stimulansen richting basisvoorzieningen, verenigingen, cultuurinstellingen en vrijwilligers. Hiervoor stelt de gemeente het komende jaar EUR 788.000 beschikbaar.

Daarnaast wil wethouder Polderman EUR 2 miljoen investeren in een stimuleringsfonds voor vernieuwende ideeen en initiatieven vanuit de samenleving. Dit stimuleringsfonds wordt binnenkort in de gemeenteraadsvergadering in stemming gebracht. Met het fonds wil de wethouder voor partijen
investeringsruimte creeren t/m 2018, om te komen met voorstellen die aantoonbare bijdragen leveren aan passende ondersteuning in de leefomgeving van inwoners.

De gemeente Roosendaal zet met haar eigen maatregelen en het stimuleringsfonds in op:

1. Het optimaliseren van het gebruik van (bestaande) ontmoetingsplekken

Door het vergroten van wederzijds begrip en (sociale) toegankelijkheid wil de gemeente het makkelijker maken voor mensen met een beperking om mee te doen aan reguliere activiteiten. Om te bepalen wat hiervoor nodig is, gaat de gemeente deze zomer in gesprek met zorginstellingen,
woningcorporaties, sport-, cultuur- en andere verenigingen.

2. Het stimuleren van participatie

Er komen meer ervaringsplaatsen voor `nieuwe krachten': mensen in een kwetsbare positie die nu nog niet meedoen aan reguliere activiteiten op het gebied van werk en vrije tijd. Een voorbeeld hiervan is om vluchtelingen met een verblijfsvergunning vrijwilligersplekken te bieden zodat ze in de
praktijk kennismaken met de samenleving en andersom.

3. Op tijd problemen zien aankomen en voorkomen

De gemeente wil stimuleren dat iedereen in de samenleving melding maakt van situaties waarin het met inwoners niet goed dreigt te gaan, op het gebied van veiligheid, overlast, armoede en eenzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn het vergroten van de kennis over dementie en meer activiteiten voor
jongeren.

4. Versterken van ondersteuning zonder indicatie

In 2018 hebben Roosendalers geen verwijsbrief van de gemeente, huisarts of wijkzuster meer nodig voor lichte maatschappelijke ondersteuning. Hierbij gaat het om huishoudelijke hulp, reguliere begeleiding, dagbesteding, algemeen maatschappelijk werk en clientondersteuning. Ook worden een aantal
bestaande vormen van ondersteuning toegankelijker gemaakt. Een voorbeeld hiervan is de opvoed- en opgroeiondersteuning door Don Bosco: hiervan vervalt de eigen bijdrage voor ouders.

De maatregelen en het stimuleringsfonds zijn een aanvulling op de reguliere activiteiten van de gemeente en op de extra maatregelen die de gemeente vorig jaar al heeft getroffen vanuit de Veranderagenda Sociaal Domein.