Kickstart voor 5 Brabantse geothermieprojecten


14 april 2016
[IMG]

Op de Innovation Expo in Amsterdam tekenden 16 Brabantse partners de Green Deal Geothermie Brabant met minister Kamp van Economische Zaken.

De partners zijn niet alleen overheden, maar ook bedrijven die concreet met geothermie als duurzame energiebron aan de slag willen. En burgers die er straks gebruik van willen maken. Met de overeenkomst zorgen de partners voor een kickstart voor 5 geothermieprojecten in Brabant.

Kennisontwikkeling en uitvoering

De deal werd vooral gesloten omdat de ontwikkeling van geothermie te langzaam gaat om de doelstellingen van het Nationaal Energie Akkoord te realiseren. Bundeling van projecten biedt de beste slagingskans. Die bundeling wordt nu gerealiseerd vanuit een nog op te richten entiteit: Geothermie
Brabant BV. Naast de realisatie van projecten richt de samenwerking zich ook op ontwikkeling van kennis en de communicatie met gebruikers, bewoners en afnemers.

De Green Deal is ondertekend door Minister Kamp van EZ, Staatssecretaris Dijksma van I&M, de gemeenten Helmond, Tilburg, Breda en Someren, de provincie Noord-Brabant, Brabant Water, Energiefonds Brabant, Hydreco Geomec BV, marktpartijen (Agristo, Bavaria, Ennatuurlijk, Vlisco, Van Gog
Kwekerijen, WoonPartners) en bewonersinitiatieven (Burgerinitiatief Helmond en Cooeperatie Duurzame Energie Tilburg).

5 projecten, concrete resultaten

Belangrijkste aspect van de Deal is de realisatie van 5 concrete geothermiebronnen/-projecten. Daarvoor zijn op dit moment de volgende locaties in beeld:

* Tilburg Noord (industrieterrein Vossenberg, specifiek Agristo)
* Helmond (stadsverwarmingsnet en glastuinbouwbedrijf Van Gog)
* Lieshout (bierbrouwerij Bavaria)
* Asten/Someren (meer dan 300 ha glastuinbouw)
* Amernet (Ennatuurlijk ziet geothermie als optie na stoppen afloop warmtelevering vanuit Amercentrale)

De doelstelling van de 5 projecten is meerledig:

* Duurzame warmte voor in 1e fase 6500 woningen
* Duurzame warmte voor 2 tuinders en 3 grootschalige productiebedrijven
* De 5 projecten leveren minimaal 1,3 PJ op
* Verwachte besparing van ruim twee miljoen ton CO2
* Daarnaast resultaten op het gebied van maatschappelijk draagvlak i.r.t. warmtenetten, ontwikkeling en kennisontwikkeling i.r.t. drinkwatervoorziening.

Benodigde financiering

In totaal is een bedrag van ca. 100 miljoen euro nodig voor de totale financiering van de 5 projecten. Om tot een geslaagde bundeling te komen is bij voorbaat gekeken naar een de optimale financieringsstructuur voor de vijf projecten tezamen. Daarvoor is allereerst een startkapitaal (Eigen
Vermogen) nodig van 10 miljoen euro. Hierover is in principe akkoord bereikt tussen Hydreco en Energiefonds Brabant (onderdeel van de BOM). Dit startkapitaal is een sterke basis om de financiering verder in te vullen met een achtergestelde lening van 20 miljoen euro en 70 euro miljoen
projectfinanciering. Energiefonds Brabant zal dit proces cooerdineren.

Geothermie: energie uit de aarde

De warmte uit de aarde wordt in steeds meer landen gebruikt als duurzame energie. Ook in Nederland is geothermie bezig aan een opmars. Geothermie wordt veelal gebruikt voor het oppompen van warm water om kassen te verwarmen of ingezet in een productieomgeving. Om dit water op te kunnen pompen
worden er twee putten geboord. Het warme water komt naar boven via een productieput, verwarmt via bovengrondse verwarmingsbuizen kassen, huizen of fabrieken, en gaat via een put weer terug de ondergrond in, zodat de grondwaterdruk gelijk blijft.