Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Huis van Leusden


Op 24 september 2015 heeft de raad besloten dat op de plek van het huidige gemeentehuis een nieuw gebouw komt, waarin Larikslaan2, Voila en gemeentehuis gezamenlijk een plek krijgen. De drie organisaties komen op de begane grond en voor een deel op de eerste en tweede verdieping. In de rest
van het gebouw worden appartementen gerealiseerd. De samenleving is breed uitgenodigd om mee te denken bij het opstellen van het beeldkwaliteitsplan. In twee werkateliers hebben ca. 50 inwoners actief meegedacht over het beeldkwaliteitsplan. Op 26 januari heeft het college dit vastgesteld.

Het plan past niet in het huidige bestemmingsplan. Daarom heeft het college op 18 februari een nieuw ontwerpbestemmingsplan vastgesteld. Dit is samen met het beeldkwaliteitsplan en het ontwerpbesluit over de grenswaarden geluid 6 weken ter inzage gelegd. Op 2 en 23 maart zijn bijeenkomsten
voor omwonenden gehouden.

Er zijn 6 zienswijzen (reacties) binnengekomen. De belangrijkste onderwerpen uit de zienswijzen zijn:

* de relatie van het plan met het project Hart van Leusden;
* de impact van het plan op de privacy op omwonenden;
* het waarborgen van het openbaar groen aan de overzijde van de Burgemeester van der Postlaan;
* de schaduwwerking van het plan.

De zienswijzen zijn voor een deel aanleiding tot aanpassingen van het bestemmingsplan. Om de impact op de privacy te beperken wordt voor het bouwdeel A (zuidwesthoek van het gebouw), dat het dichtst bij bestaande woningen staat, uitgesloten dat daarin appartementen worden gerealiseerd. Dat
deel van het gebouw krijgt een kantoorbestemming. Ook wordt de mogelijkheid uitgesloten dat er balkons komen aan de buitenkant van het gebouw.

Het college stelt de raad voor de nota zienswijzen vast te stellen en ook het, conform deze nota, gewijzigde bestemmingsplan Huis van Leusden en het beeldkwaliteitsplan Huis van Leusden.