Inspectieverslag: bureaucratie bij passend onderwijs

Kansenongelijkheid is het hoofdthema van het Onderwijsverslag, maar de inspectie signaleert nog een reeks trends. Bureaucratie bij passend onderwijs bijvoorbeeld. Een overzicht.

* Passend onderwijs

Positief is dat steeds meer leerlingen naar de gewone basisschool of het gewone voortgezet onderwijs gaan, maar desondanks is passend onderwijs nog niet op orde. Er is soms te veel bureaucratie, ziet de inspectie bij toelaatbaarheidsverklaringen. Samenwerkingsverbanden en scholen varieren in de zorg die zij bieden, de ene school levert meer maatwerk, de andere kiest voor kleine klassen. De basiskwaliteit voor goede zorg is bij 6 van de 152 samenwerkingsverbanden matig of zorgelijk. Te veel leerlingen zitten nog thuis, terwijl dat niet de bedoeling was van passend onderwijs.

* Vaker verscherpt financieel toezicht

Meer scholen zijn onder verscherpt financieel toezicht gekomen, vooral in het basis- en speciaal onderwijs. De inspectie is daar ook intensiever gaan controleren. De controle op de financiele handel en wandel van een bestuur valt ook tegen. De raden van toezicht krijgen informatie te laat of zelfs helemaal niet. Daarnaast ziet de inspectie dat medezeggenschapsraden onvoldoende gelegenheid krijgen om een bestuur tegen te spreken, of onvoldoende ruimte krijgen om invloed uit te oefenen op de besluitvorming.

* Meer meldingen misbruik, minder agressie

Het aantal meldingen seksueel misbruik bij vertrouwensinspecteurs nam toe naar 112 in het afgelopen schooljaar. Een jaar eerder was dat 86. Bij een op de drie gevallen betrof het een personeelslid, dat is vaker dan voorheen. Het aantal meldingen over discriminatie neemt ook toe, die van psychische of fysieke agressie nemen af.

* Veel zwakke basisscholen in Drenthe

In de meeste provincies en steden daalt het aantal zwakke en zeer zwakke scholen, maar in Drenthe is dat aantal verdubbeld. Montessori- en vrije scholen zijn iets vaker dan gemiddeld zwak. Bij een op de vijf basisscholen met veel achterstandskinderen is het taalaanbod volgens de inspecteurs onvoldoende. Dat hoeft niet, want er zijn ook scholen met veel achterstandskinderen die `excellent' zijn geworden en het taalonderwijs wel goed afstemmen op de doelgroep.

* Functioneringsgesprekken blijven soms achterwege

Een op de vijf directies van basisscholen voert slechts met een deel van het personeel functioneringsgesprekken of zelfs helemaal niet. Droef constateert de inspectie dat functioneringsgesprekken nog steeds niet standaard zijn.

* Stapelen voortgezet onderwijs neemt af

De overstap van vmbo-t naar havo was redelijk populair. Een paar jaar geleden koos nog 19 procent van de leerlingen voor die route, nu is dat nog maar 13 procent. Dat gemiddelde verschilt enorm per samenstelling van de school. Op scholen die alleen vmbo-afdelingen hebben stroomt 9,5 procent door naar een havo-afdeling van een andere school, terwijl op brede scholengemeenschappen dat met 18 procent dubbel zo hoog ligt.