Wetgeving nodig voor renovatie schoolgebouwen

Renovatie van schoolgebouwen zou in de wet geregeld moeten worden. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs erkent het probleem van de huisvestingsverantwoordelijkheden dat er is tussen scholen en gemeenten en wil het regelen. De bewindsman wacht nu op een serieus voorstel van VNG en PO-Raad, met steun van de VO-raad, over hoe renovatie geregeld moet worden. Dat bleek uit het debat van de Kamer met de staatssecretaris op 12 april.

De Kamer vroeg in het debat aandacht voor de wettelijke verankering van integrale huisvestingsplannen. De vastgestelde termijn voor deze plannen is ontoereikend. De staatssecretaris gaat daarover in gesprek met PO-Raad, VO-raad en VNG. Ook kwam de vraag aan de orde wat Dekker doet aan het niet naleven van de wettelijke vereisten bij schoolgebouwen. De bewindsman vindt dat scholen zich aan het Bouwbesluit moeten houden. Gemeenten dienen dat te controleren en indien nodig handhavend op te treden.

Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor nieuwbouw, de scholen voor het onderhoud. Renovatie is niet wettelijk geregeld. Discussies ontstaan meestal op het grensgebied, tussen groot onderhoud en renovatie en tussen renovatie en nieuwbouw. De VO-raad stuurde eerder al de Kamer een brief waarin zij pleit voor overdracht van de huisvestingsverantwoordelijkheid aan de scholen of op zijn minst oormerking van de huisvestingsmiddelen in het Gemeentefonds. Uit het rapport `Scholen in het primair en voortgezet onderwijs. De praktijk gecheckt' van de Algemene Rekenkamer bleek al dat het merendeel van de schoolgebouwen in het primair onderwijs is verouderd en niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. In het rapport, dat ook in het debat aan de orde kwam, staan ook aanbevelingen om het huidige stelsel van onderwijshuisvesting te verbeteren. In een brief van PO-Raad en de VNG die voorafgaand aan het kamerdebat aan de Tweede Kamer is gestuurd, onderschrijven zij deze aanbevelingen en geven ze ook hun zorgpunten aan. Een van deze zorgpunten betreft het budget voor onderwijshuisvesting, dat gebaseerd is op de eisen die in de jaren '80 zijn geformuleerd. Staatssecretaris ziet een serieus voorstel van de PO-Raad en VNG, waarin de VO-raad ook meedenkt, tegemoet. Als deze partijen er niet uitkomen, dan komt Dekker zelf met een voorstel.