Bij 50PLUS blijft de vrees voor verslechtering zorg

verpleging

50PLUS maakt zich nog steeds ernstige zorgen over beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en continuiteit van zorg. Ook vindt de Tweee Kamerfractie dat ouderen veilig langer thuis laten wonen mede een zaak van de overheid is.

Politiek leider Henk Krol zei dit donderdag 14 april in een Kameroverleg met staatssecretaris Van Rijn over de ouderenzorg. Hij verwees daarbij naar de recente uitspraak van Actiz dat verder bezuinigen op de ouderenzorg onbestaanbaar is. De basiszorg kan dan niet meer verantwoord geleverd worden.

Henk Krol ging in op de reactie van de staatssecretaris op een bericht dat op spoedeisende hulpposten wordt gesignaleerd dat het aantal ouderen dat daar binnenkomt toeneemt. Het is te vroeg om een relatie te leggen, stelt Van Rijn. Krol hierover: "Voor de zoveelste keer wordt verwezen naar de eigen verantwoordelijkheid. Daar gaat het hier niet om. Natuurlijk doen mensen zelf wat binnen hun vermogen ligt om veiligheid te waarborgen. 50PLUS stelt dat veilig langer thuis kunnen wonen mede een zaak is van de overheid. Dit gezien haar beleid. Vandaar ons aanhoudende pleidooi voor meer cooerdinatie op dit punt. 50PLUS vraagt of er al een onderzoek loopt naar opname van ouderen op de spoedeisende hulp. Zo niet, is de staatssecretaris bereid dit op korte termijn te doen, zodat er gericht actie kan worden ondernomen?"

Met enige verontwaardiging zei Henk Krol in de voortgangsrapportage van Waardigheid en Trots niets te lezen over dagbesteding. "Dat is toch gek, want de extra middelen die zijn toegezegd moeten hier deels aan besteed worden. Hoe staat het hiermee? Heeft de staatssecretaris zicht op wat er zoal gebeurt? Verloopt de analyse hiervan - die dit voorjaar plaatsvindt - zoals gepland? De rapportage van het College van de Rechten van de Mens geeft extra aanleiding om hier vaart achter te zetten. En hoe wordt dit ingevuld voor ouderen met een WLZ-indicatie die thuis wonen? Met name voor hun mantelzorgers - vaak oudere partners - is dit cruciaal. Verontrustend zijn en blijven de geluiden dat zaken als dagbesteding of respijtzorg erbij inschieten. Ofwel door een karige beschikbaarheid, ofwel door de te hoge eigen bijdrage. Dat is onacceptabel! Een zinvolle dagbesteding is geen luxe maar pure noodzaak, zowel voor de client als voor de mantelzorger. Wat doet staatssecretaris Van Rijn hieraan?"

Henk Krol vroeg de staatssecretaris ook om het belang van mondzorg nog actiever aan te jagen. De voortgang stagneert toch enigszins, vond hij. "De vrijblijvendheid moet eraf. Een goede mondgezondheid is van groot belang. Zeker voor kwetsbare ouderen in een instelling." Ook vroeg hij aan Van Rijn een overzicht van wat er allemaal gebeurt om lichaamsbeweging voor ouderen in de zorg te stimuleren. Bovendien merkte hij op dat het oneigenlijk gebruik van psychofarmaca terug naar nul moet.

(c) 14 april 2016