Wethouder Jaeger: `Hilversum financieel gezonder'


De jaarrekening 2015 van de gemeente Hilversum sluit af met een positief resultaat van EUR 5,4 mln euro. Dit is EUR 6,5 mln voordeliger dan begroot. Er is op drie vlakken flinke vooruitgang geboekt. Allereerst op de vijf politieke thema's; op het dossier Ziggo en op het verder verbeteren van
het weerstandsvermogen van de gemeente.

`Onze investeringen op de vijf thema's die we echt belangrijk vinden, beginnen hun vruchten af te werpen,' zegt wethouder Wimar Jaeger van financien. Al onze aandacht ging natuurlijk in de eerste plaats uit naar de nieuwe zorgtaken. `De continuiteit en de kwaliteit van de zorg en het beheersen
van de risico's heeft hierbij voorop gestaan. Ondanks dat dat vooraf geen vanzelfsprekendheid was, is deze operatie relatief geruisloos verlopen.'

Daarnaast is er veel tijd en aandacht gestoken in de andere vier speerpunten: het opknappen van het centrum, het versterken van het mediaklimaat, een impuls aan duurzaamheid en kwaliteit van onze woningvoorraad en de versterking van de identiteit en onderlinge samenhang van onze buurten. `We
hebben behoorlijk geinvesteerd in deze vijf prioriteiten,' zegt Jaeger, `en dat wordt steeds meer zichtbaar.'

Opgelucht is hij over de schikking met Ziggo. `In plaats van jarenlang juridisch getouwtrek hebben wij een schikking getroffen. Ziggo investeert de komende vier jaar in Hilversumse projecten.' Het voornemen is om van het positieve resultaat EUR 4,2 mln toe te voegen aan de algemene reserve.
`Daardoor krijgt Hilversum meer vet op de botten, gecombineerd met een vermindering van de risico's betekent dat dat Hilversum financieel gezonder is geworden,' aldus Jaeger.

Door bewuste keuzes te maken, zijn er verschillende bedragen vrijgevallen, waaronder de reservering Arenapark. Bij elkaar komt dit op een bedrag van ruim EUR 6 mln. In 2015 hadden we de wind in de zeilen met financiele meevallers, zoals de algemene uitkeringen van het rijk, de ozb en de lage
rentelasten. Tezamen levert dit een voordeel op meer dan EUR 1 mln.

Naast de meevallers zijn er de nodige inspanningen gedaan voor het realiseren van verdere besparingen. `Bovendien leverde efficiency op onderhoud een extra 1,5 miljoen euro op,' aldus Jaeger. `Door in te zetten op marktconforme prijzen is bijna 2 miljoen euro aan extra inkomsten door de
verkoop van grondexploitaties en de verkoop van niet-strategisch vastgoed gerealiseerd.'

Jaeger: `Het geeft voldoening dat de enorme inspanning van de gemeentelijke organisatie hebben geleid tot een mooi resultaat en een financieel gezondere gemeente.'

Dit is de laatste jaarrekening oude stijl. `Volgend jaar presenteren wij een jaarrekening die dunner is, digitaal, helder en begrijpelijker is. Precies zoals op de begroting van 2016,' aldus de financieel wethouder.

* Jaarstukken 2015