Planologische procedures Bavo-terrein


Eind maart 2016 zijn de plannen voor woningbouw op het Bavo-terrein in de commissie Ruimte en Wonen gepresenteerd. Ook hebben er twee informatiebijeenkomsten over deze woningbouw in het gemeentehuis plaatsgevonden. Daar is meerdere keren de vraag gesteld welke procedures het plan nog moet
doorlopen en welk tijdsbestek daarmee is gemoeid. Hoe ziet het verdere verloop van de planologische procedures er uit?

Op dit moment (tot en met donderdag 5 mei) liggen de Spelregelkaart en het Beeldkwaliteitsplan voor de woningbouw op het Bavo-terrein ter inzage. De Spelregelkaart geeft aan `wat er gebouwd mag worden' (hoogte, type woning). Het beeldkwaliteitsplan geeft aan `hoe het er uit moet zien'.
Gedurende de termijn dat deze plannen ter inzage liggen, kan iedereen een zienswijze indienen. Alle ingekomen zienswijzen worden verzameld en gebundeld in een zogenoemde Nota van Beantwoording. De ingekomen reacties zullen worden voorzien van een reactie. Ook wordt bekeken of de zienswijzen
aanleiding geven tot aanpassing van de plannen.

Daarna worden de Nota van Beantwoording en de - eventueel herziene - Spelregelkaart en Beeldkwaliteitsplan op 15 juni besproken in de commissie Ruimte en Wonen. Vervolgens gaan de plannen ter vaststelling naar de gemeenteraad van 30 juni. De vastgestelde plannen vormen vervolgens de basis voor
het opstellen van een bestemmingsplan.

Vervolgens wordt een voorontwerp opgesteld. Dit voorontwerp zal gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan tijdens deze periode een inspraakreactie indienen. Daarna wordt een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit ontwerpbestemmingsplan wordt op grond van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) ter inzage gelegd.

Het bestemmingsplan zal - net als de Spelregelkaart en het Beeldkwaliteitsplan - gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Gedurende die periode kunnen burgers weer zienswijzen indienen die de gemeente weegt in een Nota van Beantwoording. De Nota van Beantwoording en het - eventueel naar
aanleiding daarvan herziene - bestemmingsplan worden vervolgens weer ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Het bestemmingsplan wordt naar verwachting in het 2e kwartaal 2017 aan de raad aangeboden.