160428 Advertentie Noorderkrant 28 april 2016


De advertentie in de krant

Dodenherdenking woensdag 4 mei

160428 Advertentie Noorderkrant 28 april 2016Op woensdag 4 mei a.s. wordt in Ten Boer de gemeentelijke dodenherdenking georganiseerd. Het volledige programma voor deze herdenking ziet er als volgt uit:

18.45 uur
Herdenkingsbijeenkomst in de Kloosterkerk. De toespraak wordt verzorgd door de heer dr. S. (Stefan) van der Poel, Afd. Geschiedenis Rijksuniversiteit Groningen.
De muzikale bijdrage wordt verzorgd door Irma Pruim, viool en Lineke Meerman, piano.

19.20 uur
Vertrek Stille Tocht vanaf het Hendrik Westerplein. Op de oorlogsgraven op de begraafplaats aan de Stadsweg worden bloemen gelegd.

19.50 uur
Herdenking bij het monument:
Koraalmuziek
2 minuten stilte, voorafgegaan door de 'Taptoe'
Na het volkslied worden er kransen gelegd door het gemeentebestuur, namens de bevolking door dorpsbelangen Woltersum en Garmerwolde, door de veteranen in de gemeente en door Amnesty International. Daarna hebben kinderen de gelegenheid een bloem te leggen.
Mensen die een lampion uit de Kloosterkerk hebben meegebracht, worden uitgenodigd deze bij het monument te plaatsen.

Tijdens zijn toespraak bij het monument staat de burgemeester stil bij de plaquette, die op initiatief van de Cultuurhistorische vereniging Ten Boer bij het monument is bevestigd. Hierop staan de namen van de inwoners uit onze gemeente, die door oorlogsgeweld en terreurhandelingen zijn
overleden tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De namen van de slachtoffers worden voorgelezen.
Nabestaanden van de slachtoffers worden van harte uitgenodigd bij de herdenking aanwezig te zijn.

Jochem Postema, kinderdichter, draagt een gedicht voor.

U wordt aansluitend gevraagd deel te nemen aan de activiteit van Amnesty International. Ten slotte heeft u gelegenheid bloemen te leggen bij het monument.

Iedereen wordt uitgenodigd deel te nemen aan de herdenking.

Vlaginstructie
Op 4 mei wordt om 18.00 uur de nationale vlag halfstok gehangen. De vlag blijft halfstok tot zonsondergang. Bij zonsondergang wordt de vlag gestreken.
Op donderdag 5 mei hangt de vlag de gehele dag in top. Op beide dagen wordt de oranje wimpel niet gebruikt.

Sluiting gemeentelijke diensten

De komende periode zijn de gemeentelijke diensten gesloten op:

* Bevrijdingsdag/Hemelvaartsdag, donderdag 5 mei 2016
* Vrijdag na Hemelvaartsdag, 6 mei 2016
* Tweede pinksterdag, maandag 16 mei 2016.

Omgevingsvergunningen

Tussen 8 en 19 april is de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente binnengekomen.

* Vlamoven 1 te Ten Post: vergroten woning

Ontwerp-besluit omgevingsvergunning

* Rijksweg 113B te Ten Post: ombouwen naar onbemand tankstation bp

Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 29 april gedurende zes weken ter inzage bij het Loket Bouwen en Wonen op het gemeentehuis van Ten Boer.

Zienswijzen kunt u tot en met 10 juni 2016 zowel mondeling als schriftelijk indienen. Schriftelijk bij de dienst RO/EZ, afdeling BWT, Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Wilt u mondeling zienswijzen indienen, belt u dan met het Loket Bouwen en Wonen, telefoon 14050. U kunt dan een afspraak maken
met de behandelend ambtenaar.

Algemene wet bestuursrecht (Awb): bezwaar

In de afgelopen periode zijn de volgende besluiten genomen en bekendgemaakt, de datum van verzending staat tussen haakjes:

Evenementenvergunning:

* Kermis Woltersum, Dobbestraat, Wolteresum (14-04-16)
* Streekproductenmarkt, terrein Widde Meuln, Bovenrijge, Ten Boer (14-04-16)

Standplaatsvergunning:

* Mobiel kantoor CVW, vanaf 01-04-16, oneven weken, vrijdag, Hendrik Westerplein, Ten Boer en B. Kuiperweg 11, Ten Post (14-04-16)

Deze vergunningen liggen vanaf de dag na de hierboven genoemde data gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer en bij de gemeente Groningen, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Het Loket is geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur (vrije inloop) en van 13.00 tot
17.00 uur (op afspraak). Indien u het niet eens bent met een verleende vergunning dan kunt u daartegen bezwaar of in specifieke gevallen beroep instellen. Dat kan tot 6 weken na de tussen haakjes genoemde datum.

Meldingen Activiteitenbesluit

De meldingen betreffen de volgende bedrijven:


* Veehandel van der Veen,Bloemhofweg 8 te Ten Post
Reden van melding: Veranderen van het bedrijf

* Maatschap D. en E. van der Zande,Eemskanaal nz. 11 te Woltersum
Reden van melding: Veranderen van het bedrijf

Informatie
Afd. VTH, tel. 14050 op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.