Heldere afspraken tussen gemeente en COA over asielzoekerscentrum


Voorleeshulp

De gemeente en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben de afgelopen weken gewerkt aan het maken van afspraken over het toekomstige asielzoekerscentrum (azc) op het terrein Schakenbosch. Het resultaat daarvan is vastgelegd in een definitieve concept bestuursovereenkomst. De
randvoorwaarden van de gemeenteraad voor doorgroei van 200 naar 400 bewoners zijn in de afspraken verwerkt. Ook de input van omwonenden is waar mogelijk opgenomen in de afspraken met het COA. De definitieve concept bestuursovereenkomst is vandaag toegestuurd aan de gemeenteraad. De verwachting
is dat het COA na de zomer de deuren van het azc opent voor de eerste bewoners.

Wethouder Floor Kist: "Het is voor iedereen belangrijk dat de komst van het azc goed verloopt. We hebben daarom vooraf met het COA heldere afspraken gemaakt over belangrijke zaken als veiligheid, communicatie met omwonenden, dagbesteding en onderwijs. Ook hebben we afgesproken dat het COA haar
best zal doen een afgewogen samenstelling van bewoners qua gezinnen en alleenreizenden in het azc op te vangen, waarbij het COA natuurlijk wel afhankelijk is van de instroom van vluchtelingen op dat moment."

Locatie en inrichting terrein Schakenbosch

De eerste 200 bewoners van het azc worden in de voormalige Ursulakliniek gehuisvest. Voor de doorgroei zijn tijdelijke woon-units noodzakelijk. Het azc-terrein wordt omheind en is toegankelijk via een hoofdingang. In overleg met politie, COA en de jeugdzorg- en ggz-instellingen op het terrein,
is een schets gemaakt van de inrichting van Schakenbosch op en rondom het azc.

Communicatie met omwonenden

Het COA start ongeveer een maand voor de komst van de eerste bewoners met een omwonendenoverleg. Aan dit overleg nemen ook de gemeente en politie deel. Daarnaast kunnen omwonenden 7 dagen per week 24 uur per dag met het COA bellen om een melding of klacht door te geven.

Monitoren leefbaarheid en veiligheid

Het omwonendenoverleg volgt nauwlettend de ontwikkelingen op en rondom het azc aan de hand van een monitor. De monitor is samen met de politie ontwikkeld om de leefbaarheid en veiligheid in de buurten rondom het azc te meten. Na drie maanden beoordeelt de gemeente aan de hand van de monitor en
input uit het omwonendenoverleg of doorgroei naar 400 bewoners mogelijk is.

Dagbesteding en integratie

De gemeente heeft al veel ideeen en tips ontvangen van inwoners die als vrijwilliger willen helpen om de bewoners van het azc zo snel mogelijk wegwijs te maken in onze gemeente. Voor de start van het azc komt er een informatieavond voor potentiele vrijwilligers. Het COA verzorgt voor bewoners
een dagbestedingsprogramma (o.a. taalles). Woej en Sport en Welzijn (SenW) organiseren aanvullende activiteiten (sport, cursussen).

Onderwijs

Voor kinderen in het azc geldt de Nederlandse leerplicht. Montessorischool Vreugd en Rust heeft aangeboden les te geven aan kinderen die naar de basisschool gaan. Zij krijgen les in een klaslokaal op het terrein van Schakenbosch. Kinderen in de middelbare schoolleeftijd, kunnen naar een
internationale schakelklas in Den Haag (Diamant-college en Edith Steincollege).

Vervolgstappen

De omwonenden die aanwezig waren bij de klankbordgroepbijeenkomst in maart, worden uitgenodigd voor een terugkoppeling en toelichting op de definitieve concept bestuursovereenkomst. Na bespreking in de gemeenteraad, verwacht de gemeente half juni de definitieve bestuursovereenkomst te kunnen
ondertekenen. Ondertussen start in mei de procedure voor het verlenen van een omgevingsvergunning. Deze vergunning maakt het mogelijk om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan. Na het verlenen van de vergunning door de gemeente, kunnen belanghebbenden gedurende zes weken een
bezwaarschift indienen. Het COA kan dan al wel de voorbereidingen starten voor de ontvangst van de eerste 200 bewoners.

Op de hoogte blijven?

Op onze website www.lv.nl/azc kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.