Voorontwerp bestemmingsplan voor bouw windmolens gereed - gemeente O..


In mei 2015 is de gemeenteraad van Oldebroek akkoord gegaan met het verder uitwerken van de plannen voor een viertal windmolens langs de N50 in de omgeving van Hattemerbroek.

Groen licht

Daarmee stond het licht op groen om ook de wijziging van het daar geldende bestemmingsplan voor te gaan bereiden. In de afgelopen maanden is door de initiatiefnemer, Biomassa Van Werven Energie B.V. , hard gewerkt aan deze voorbereidingen. Het voorbereidende plan is nu klaar, zodat de
procedure om het bestemmingsplan te wijzigen van start kan.

Bestemmingsplan, wat is dat eigenlijk?

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwing is toegestaan op een bepaald stuk grond. Om de geplande windmolens langs de N50 te kunnen realiseren is voor die locatie een aanpassing van het huidige bestemmingsplan nodig. De bijbehorende milieueffectrapportage brengt in beeld wat
de effecten van het plan op het milieu en de omgeving zijn. Het Milieu Effect Rapport maakt als bijlage deel uit van het voorontwerpbestemmingsplan voor het windmolenpark.

De gemeente Oldebroek stuurt het voorontwerpbestemmingsplan voor inhoudelijk advies aan verschillende partners en instanties, zoals de gemeenten Kampen en Hattem, Rijkswaterstaat, de Provincies Gelderland en Overijssel en ProRail. Zo kan het (ontwerp)bestemmingsplan eventueel nog worden
aangepast voordat het voor iedereen ter inzage gaat.

Procedure en planning

De komende acht weken is het wachten op het advies van de verschillende partners. Deze worden vervolgens grondig bekeken en eventueel verwerkt in het bestemmingsplan. Vervolgens, na de zomer van dit jaar, ligt het ontwerpbestemmingsplan zes weken lang voor iedereen ter inzage. Een of meerdere
informatiebijeenkomsten horen hier zeker bij. Pas als de gehele zienswijzenprocedure is afgerond is de gemeenteraad aan zet. Alleen de gemeenteraad kan de bestemming van een stuk grond wijzigen. De uiteindelijke beslissing om mee te werken aan het plan om vier windmolens te bouwen langs de N50
bij Hattemerbroek ligt dus bij de gemeenteraad van de gemeente Oldebroek.

Belang van windenergie

Harm Westerbroek, wethouder van de gemeente Oldebroek, licht het belang van deze plannen toe. "Duurzaamheid is een speerpunt van het college. Daarom werken we vol enthousiasme mee aan de routekaart voor een klimaat neutrale regio Noord Veluwe. Ook onze provincie is ambitieus. Om alle gestelde
doelen te halen zijn echt alle vormen van duurzame energie hard nodig; ook windenergie. Alleen als we alle mogelijkheden aanpakken komt het uiteindelijke doel van een klimaatneutraal Oldebroek in zicht!"

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mikis Maathuis, projectleider windmolenpark Hattemerbroek, of met Foekje Ankersmit, beleidsmedewerker RO via tel. 14 0525 of e-mail gemeente@oldebroek.nl.