Ontwerpbeheerplan Meijendel & Berkheide ter inzage


Het ontwerpbeheerplan voor het natuurgebied Meijendel & Berkheide is vastgesteld en ligt ter inzage van 9 mei tot en met 17 juni 2016. Het beheerplan moet dit bijzondere natuurgebied beschermen.

Duinlandschappen en water

Meijendel & Berkheide is een uitgestrekt duin- en natuurgebied in de gemeenten Wassenaar, Den Haag en Katwijk. Van nature heeft de binnenduinzijde duingraslanden, duinbossen en duinvalleien. Dicht bij de zee zijn het zandige duinen die zijn begroeid of ingeplant met helmgras. Verder is het
gebied rijk aan water.

Ter bescherming van de waterwinning zijn delen van Meijendel & Berkheide afgesloten voor het publiek. Deze rust is goed voor de vogelstand. In Meijendel is de oudste vogelwerkgroep van Nederland actief.

Buiten de afgesloten delen is het gebied rijk aan wandel- en fietspaden, waar veel recreanten genieten van de verschillende soorten duinlandschappen.

Natura 2000-gebied

De duinlandschappen van Meijendel & Berkheide zijn zo waardevol, dat het Rijk het gebied heeft aangewezen als Natura 2000-gebied. Om dit bijzondere natuurgebied in stand te houden heeft de provincie Zuid-Holland -met medewerking van verschillende ministeries, gemeenten en maatschappelijke
partijen- een beheerplan opgesteld. Daarin staat welke maatregelen worden genomen om de bijzondere natuur van Meijendel & Berkheide te beschermen. Ook staat erin welke activiteiten er in en rond het gebied mogen plaatsvinden. Voor Meijendel & Berkheide geldt dat vrijwel alle huidige
activiteiten door kunnen gaan.

Inspraak

Het ontwerp van het beheerplan voor Meijendel & Berkheide ligt van 9 mei tot en met 17 juni 2016 ter inzage op de gemeentehuizen van Den Haag en Katwijk, het gemeentekantoor van Wassenaar, op de ministeries van EZ en IenM en op het provinciehuis in Den Haag. Ook is het ontwerpbeheerplan te
raadplegen op www.zuid-holland.nl/terinzage.

Gedurende de inspraakperiode kan iedereen een inspraakreactie ('zienswijze') indienen bij de provincie Zuid-Holland. De zienswijzen zullen worden gebruikt om het definitieve beheerplan op te stellen.