Snellere afhandeling vergunningaanvragen bij natuurgebieden

De Provincie Limburg gaat vergunningaanvragen voor bedrijfsvestigingen of -uitbreidingen in de buurt van zogenoemde Natura 2000-gebieden sneller afhandelen. Aanvragers krijgen hiermee eerder duidelijkheid, maar moeten wel rekenen op legeskosten. De legesheffing wordt nog besproken in Provinciale Staten.

Op basis van de Natuurbeschermingswet in 1998 zijn alleen al in de provincie Limburg 23 zogenoemde Natura-2000-gebieden aangewezen waarin voor vrijwel elke activiteit een vergunning vereist is. Dat geldt voor nieuwe bedrijvigheid, maar ook voor bestaande activiteiten die worden uitgebreid of waarvoor niet eerder de vereiste vergunning is verleend. Daarbij wordt ook gekeken naar eventuele gevolgen voor de aangrenzende natuurgebieden in Brabant, Duitsland en Belgie. In de praktijk gaat het dan vaak om agrarische bedrijven.

Meer werk

Als gevolg hiervan is er een grote achterstand ontstaan bij het verwerken van de vergunningaanvragen. Ondanks dat er extra menskracht is ingezet, blijft de achterstand oplopen.

Daarom kiest de Provincie er nu voor de vergunningverlening `sober en eenvoudig' uit te voeren en leges te heffen. Hierdoor kan de capaciteit verder worden uitgebreid. Met de opbrengsten kan de Provincie meer mensen aannemen zodat alle aanvragen ook binnen de wettelijke termijnen kunnen worden afgehandeld. De leges gelden alleen voor nieuwe aanvragen en de heffing gaat in op het moment dat die wordt besproken in Provinciale Staten op 8 juli. "Het is natuurlijk nooit leuk om leges te heffen", zegt Landbouwgedeputeerde Patrick van der Broeck. "Maar wij willen als Provincie af van de achterstand om aanvragers sneller duidelijkheid te kunnen geven. Nog veel belangrijker, wij willen vergunningen -indien ze volledig ingediend worden- ook binnen de termijn afwikkelen. Ik ga zo ver dat ik dan ook zeg dat wij die garantie geven." Naast de leges stelt de Provincie stelt zelf ook EUR 1.2 miljoen beschikbaar om de achterstand in te lopen. De Provincie wil de huidige achterstand binnen 2 jaar wegwerken.

De uitvoering van en complexe jurisprudentie rond de wet betekende voor de provincies fors meer werk. Zeker voor Limburg waar in 2014 en 2015 bijna 900 vergunningaanvragen binnen kwamen. Momenteel komen er op maandbasis ongeveer 50 aanvragen binnen. Met name de beoordeling van stikstofuitstoot door boerenbedrijven en de daarmee samenhangende invoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in 2015 zorgde voor een achterstand in de afhandeling van vergunningaanvragen.

Tarieven

Ondernemers in de agrarische sector gaan per aanvraag EUR 2.455 betalen. Industriele ondernemers zijn EUR 12.195 kwijt per aanvraag. Voor de gewenste aanleg van een weg staat een legesbedrag van EUR 18.285. Reeds ingediende aanvragen zijn legesvrij. In vergelijking met andere provincies hanteert Limburg iets hogere bedragen. "Omdat", aldus de gedeputeerde, "we in Limburg ook te maken hebben met Belgische (Vlaams en Waals), Duitse en Brabantse buren met hun eigen normen. Daaraan moeten we ook toetsen hetgeen weer meer tijd kost. Daarnaast hanteert de Provincie Limburg eigen beleidsregels waaraan getoetst moet worden." Aan de hand van werkelijke geschreven uren wordt de heffing bijgesteld met als insteek kosten te minimaliseren.