Wat u moet weten over het Lerarenregister

Wat moet u weten over het Lerarenregister? De AOb heeft alle belangrijke vragen op een rij gezet.

Ik lees de laatste tijd veel over het Lerarenregister. Hoe zit het daar nu eigenlijk precies mee?

Het Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de invoering van het Lerarenregister is vandaag ingediend bij de Tweede Kamer.

Het wat?

Het wetsvoorstel dat gaat over de invoering van het Lerarenregister voor leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Oke, wat zijn de verwachtingen inzake dit wetsvoorstel?

De verwachting is dat dit wetsvoorstel in 2017 van kracht wordt. Veel partijen zijn enthousiast over dit voorstel dat zal leiden tot een flinke steun in de rug voor leraren in die genoemde sectoren.

Een steun in de rug, dat klinkt goed! Wat gaat er dan precies veranderen als deze wet is ingevoerd?

Door invoering van de wet wordt het beroep leraar beter afgebakend. De vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische zeggenschap van de leraar worden wettelijk vastgelegd. Hierdoor wordt het beroep als het ware beter beschermd. Daarnaast wordt het voor leraren verplicht zich te registreren in het Lerarenregister.

Wat is het Lerarenregister nu ook al weer precies?

Het Lerarenregister is een soort digitaal portfolio. Er is op dit moment al een vrijwillig Lerarenregister en vanaf 2017 wordt dat Lerarenregister verplicht. Leraren moeten in een periode van vier jaar dan 160 uur aan professionaliseringsactiviteiten registreren.

Professionaliseringsactiviteiten? Dat zijn zeker vast heel dure cursussen die niet zo veel toevoegen?

Leraren kunnen zich op heel veel verschillende manieren professionaliseren. Er zijn dan ook heel veel activiteiten die een leraar in het register kan opvoeren als professionaliseringsactiviteit. Denk bijvoorbeeld naast cursussen en opleidingen aan studiedagen, vakpublicaties, studiereizen, werkzaamheden voor de vakvereniging en georganiseerde reflectie. Ook bijeenkomsten en cursussen van de AOb tellen mee voor het register.

Levert dat niet alleen maar extra administratie op?

Dat valt wel mee. De verwachting is dat een leraar met het registreren ongeveer een uur per jaar bezig zal zijn. Is het register een extra controlemiddel voor de overheid? Het is waar dat de overheid een rol speelt bij het Lerarenregister, maar die beperkt zich tot een bureaucratische handeling: middels het CIBG stelt het Rijk vast dat je ergens aan hebt voldaan. De rest is aan de leraren zelf: zij gaan over de eisen voor herregistratie. Collega's in po, vo en mbo bepalen zelf aan welke professionele voorwaarden leraren moeten voldoen. Ze gaan dus zelf over de inhoudelijke eisen van herregistratie en bepalen dus als beroepsgroep de `spelregels' van het register.

De AOb is positief over dit wetsvoorstel. Wat is de belangrijkste reden daarvoor?

De AOb is positief omdat dit voorstel helpt om het beroep leraar beter te beschermen en het leraren meer inspraak geeft in hoe en op welke onderdelen zij werken aan bekwaamheidsonderhoud. Het draagt bij aan een verhoging van de status van het beroep en helpt bij de beteugeling van lessen die worden verzorgd door onbevoegde leraren.

Ik hoor iets over uitstel van invoering van het Lerarenregister?

Het Lerarenregister wordt naar alle waarschijnlijkheid gefaseerd ingevoerd. Dit om zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. Het Lerarenregister zal wel al in 2017 van kracht worden, maar er wordt dan eerst vier jaar `proefgedraaid'. Als vervolgens alles op de rails staat, wordt het Lerarenregister volledig van kracht.

Gaat de AOb nog meer informatie over het Lerarenregister geven? Jazeker. De AOb vindt het Lerarenregister een belangrijk onderwerp. Daarom zal er regelmatig informatie over het register in het Onderwijsblad en op de website AOb.nl komen. Daarnaast zullen er in alle rayons voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden. Informatie over deze bijeenkomsten volgt nog.