Alle leerlingen les van vakleerkracht nog niet haalbaar

Het is de ambitie dat zoveel mogelijk leerlingen in het basisonderwijs hun lessen bewegingsonderwijs van vakleerkrachten krijgen, maar dit zal op korte of middellange termijn nog niet haalbaar zijn. Dat schrijft staatssecretaris Dekker van OCW op 20 april in een reactie op de Initiatiefnota van Tweede Kamerlid Heerema, getiteld "Lichamelijke opvoeding is een vak, juist in het basisonderwijs: Een pleidooi voor beter bewegingsonderwijs op de basisschool gegeven door vakleerkrachten".

De staatssecretaris omarmt de grondgedachte van het initiatiefvoorstel. Elk kind verdient kwalitatief goed bewegingsonderwijs. Bewegingsonderwijs is cruciaal voor de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen, kan overgewicht tegengaan en draagt bij aan een actieve en gezonde leefstijl. Dat alle basisschoolleerlingen bewegingsonderwijs krijgen van bevoegde vakdocenten acht Dekker echter nog niet haalbaar. De bewindsman denkt hierbij bijvoorbeeld aan scholen in krimpgebieden waar door minder leerlingen het personeelsbestand bij voorbaat al afneemt.

In het regeerakkoord is de wens opgenomen om ernaar te streven dat kinderen in het basisonderwijs drie lesuren gym per week krijgen. Ook zijn hierover in het bestuursakkoord afspraken met de PO-Raad gemaakt. Het bestuursakkoord loopt tot 2020.

In zijn brief gaat de staatssecretaris in op de acht voorstellen die zijn gedaan door het VVD-Kamerlid Rudmer Heerema, de indiener van het initiatiefvoorstel. Uitgangspunt is dat de staatssecretaris ernaar streeft dat de leerlingen zoveel mogelijk bewegingsonderwijs krijgen van een vakleerkracht die een eerstegraads docentenopleiding leraar lichamelijke opvoeding aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) heeft afgerond. Er is aanvullend onderzoek nodig om te weten of het streven naar 100 procent bevoegd gegeven lessen realistisch is. Een voorstel uit het initiatiefvoorstel is het streven dat 80 procent van de basisschoolleerlingen vanaf het schooljaar 2021-2022 bewegingsonderwijs krijgt van een vakleerkracht.

Twee voorstellen vindt de staatssecretaris op dit moment `(te) voorbarig':

- De mogelijkheid om een aanvulling op het PABO-diploma te krijgen via de Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs wordt vanaf het schooljaar 2017 - 2018 gestaakt.

- De bevoegdheid om les te mogen geven met een aanvullende leergang vervalt vanaf het schooljaar 2026 - 2027.

Hierbij tekent de staatssecretaris aan dat deze maatregelen bijvoorbeeld kunnen leiden toe een stijging van het onbevoegd lesgeven.