Terinzagelegging herijking provinciale monumentenlijst Schagen


29 juni 2016 - Nieuwsartikel

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het voornemen uitgesproken om 8 provinciale monumenten in de gemeente Schagen uit te schrijven uit het provinciale monumentenregister. Dit is het 15e besluit in het kader van de herijking van de provinciale monumentenlijst.

Bij de start van de herijking stonden er 620 objecten op de provinciale monumentenlijst. In januari 2011 heeft de provincie Noord-Holland besloten om deze lijst te herijken. Deze herijking vindt plaats omdat de provincie zich vooral wil richten op het behoud en ontwikkeling van objecten en
structuren die bepalend zijn voor de identiteit van Noord-Holland. Dit zijn bijvoorbeeld historische dijken, stolpen, molens en industrieel erfgoed in het Noordzeekanaalgebied.

Gemeentelijke lijst

De provincie draagt ongeveer 120 objecten over aan gemeenten. Het gaat hier voornamelijk om woonhuizen binnen de dorpskernen. Dit zijn grotendeels monumenten die de provincie in de jaren 1980-1990 heeft beschermd omdat gemeenten nog niet in staat waren gemeentelijke lijsten samen te stellen.
Om belangrijke lokale waarden niet verloren te laten gaan heeft de provincie deze monumenten toen beschermd. Nu gemeenten inmiddels eigen lijsten opstellen stelt de provincie de gemeenten voor de monumenten bij hun eigen lijsten te voegen. Vast staat dat eigenaren van deze objecten nog drie
jaar aanspraak maken op provinciale subsidies en laagrentedragende leningen.

Nieuwe aanwijzingen

De uitschrijving van de objecten gebeurt in overleg met de gemeenten. De provincie zal ook op beperkte schaal nieuwe monumenten aanwijzen. Het gaat hier om objecten die bepalend zijn voor de identiteit van Noord-Holland en waarvoor een nieuwe bestemming gevonden moet worden. Hierover vindt
aparte besluitvorming plaats.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de herijking van de provinciale monumentenlijst en conform artikel 2, lid 1 van de Monumentenverordening Noord-Holland 2010 in de gemeente Schagen de
navolgende monumenten uit de provinciale monumentenlijst uit te schrijven:

* Schoolstraat 4 te Callantsoog,
* Grote Sloot 417 te Schagerbrug,
* Schagerweg 30a/30b te te Schagerbrug,
* Valkkogerweg 37 te Sint Maarten,
* Grote Sloot 156 te Sint Maartensbrug,
* Dorpsstraat 108 te Warmenhuizen,
* Dorpsstraat 66 te Warmenhuizen,
* Dorpsstraat 153 te Warmenhuizen

Inzage

De op dit ontwerp-besluit betrekking hebbende stukken kunt u inzien:

1. De Cultuurnota 2009-2012 "Cultuur op de Kaart", te raadplegen via de website http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Cultuur/Publicaties-cultuur-vrije-tijd-en-media.htm
2. De Structuurvisie Noord-Holland 2040, te raadplegen via de website www.noord-holland.nl/web/Projecten/Structuurvisie.htm
3. De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie, eveneens te raadplegen via de website http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Ruimtelijke-ordening/Adviescommissie-Ruimtelijke-Ontwikkeling/Leidraad-landschap-en-cultuurhistorie.htm
4. De GS-besluiten nr. 2011-1933 d.d. 18 januari 2011 en nr. 2011-31816 d.d. 25 oktober 2011. Een notitie met een toelichting op deze besluiten kan opgevraagd worden bij mevrouw I. Matheij (zie hieronder voor de gegevens).

Voor nadere informatie over dit voorgenomen besluit kunt u ook contact opnemen met mevrouw I. Matheij, die te bereiken is via telefoonnummer 023-5144382 of via e-mail: matheiji@noord-holland.nl.

Zienswijzen

Als u het met dit voornemen niet eens bent, kunt u uw zienswijze hierover tot 6 september 2016 indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Sector Cultuur & Cultuurhistorie, mevrouw I. Matheij, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.
Als u niet wilt dat uw naam en adres bekend worden, kunt u dit ook aangeven.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tweet
Deel