Raad stelt woonvisie en leges glasvezel vast


Geplaatst op 28 juni 2016

Op donderdag 23 juni vervolgde de gemeenteraad de vergadering van 9 juni. Toen sprak men uitgebreid over de Woonvisie. Er werden toen voor het sluiten van de vergadering al een amendement en drie moties ingediend. Afgelopen donderdag kwam er nog een motie bij. Donderdag werd onder andere ook
gesproken over de leges bij de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied.

Woonvisie

In de Woonvisie 2016-2021 legt de gemeente Sint-Michielsgestel de prioriteiten van het woonbeleid voor de komende jaren vast. In de woonvisie geeft het college aan hoe zij aankijkt tegen de opgaven in het woonbeleid en de doelen die zij willen bereiken. Onder andere inwoners, raadsleden,
woningcorporaties en architecten hebben input gegeven voor de ontwikkeling van de woonvisie. In de woonvisie worden verschillende scenario's geschetst. Het college stelt scenario 2 voor (bestaande nieuwbouwplannen worden nog eens tegen het licht gehouden om te kijken naar mogelijkheden voor
sociale huur. Bij komende nieuwbouwplannen wordt voor 70% ingezet op sociale woningbouw. De overige 30% mag vrije sector (huur of koop) zijn.).

Tot 2025 is er, naast de plannen die al klaar liggen, nog ruimte voor de bouw van 240 woningen in de gemeente. Wethouder Loose: "We willen 70 procent van de nieuwbouw besteden aan sociale huurwoningen en 30 procent aan huizen in het middel dure en dure segment. Zo kunnen we onze achterstand op
sociale woningbouw wat inhalen." De PvdA diende een amendement in om de Woonvisie met inbegrip van de keuze voor scenario 1 (Bestaande nieuwbouwplannen moeten nog eens tegen het licht worden gehouden om te kijken naar de mogelijkheden voor sociale huur. De 102 woningen waar nog geen harde
afspraken over zijn gemaakt moeten 100% sociale huur worden) vast te stellen. Dit amendement werd niet aangenomen. De aangenomen motie van de PPA ging over de doelgroep jongvolwassenen. Deze doelgroep wordt betrokken bij de uitwerking en verdere concretisering van de Woonvisie in de
uitvoeringsprogramma's woningbouw. CDA, VVD en Dorpsgoed dienden vervolgens een motie in om te onderzoeken of de Starterslening op termijn opnieuw ingevoerd kan worden. Deze werd unaniem aangenomen. In september wordt de raad geinformeerd over de mogelijkheden zodat de starterslening eventueel
in de begroting van 2017 kan worden meegenomen. De motie van de PvdA om meer sociale huurwoningen te bouwen en de mogelijkheid te bieden om woningen te splitsen werd niet aangenomen. Ook de motie van Dorpsgoed over het woningfonds werd niet aangenomen. Hierna werd de woonvisie vastgesteld.

Leges aanleg glasvezelnetwerk buitengebied

Er bestaat grote behoefte aan een betere internetvoorziening in de buitengebieden van de gemeenten in Noord-Brabant. Er is een plan van aanpak in voorbereiding voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk in de gehele provincie. De kosten die gemeenten hebben voor de begeleiding en het toezicht
op de aanleg kunnen worden verhaald door leges. Met de partij die het netwerk gaat aanleggen is overeenstemming bereikt over de hoogte van de legestarieven. Afgesproken is dat alle gemeenten dezelfde tarieven zullen hanteren. De legestarieven in onze gemeente worden daarom aangepast. De
Maatschappij voor Breedband in Brabant B.V. (Mabib) gaat glasvezel aanleggen in de regio's Noordoost en Zuidoost Brabant. Het doel is dat alle adressen, waar digitaal dataverkeer nu nog via de telefoonkabel loopt, eind 2017 over een glasvezelverbinding beschikken. In totaal gaat het om
ongeveer 20.000 aansluitingen. Daarvan liggen er 516 woningen en bedrijven in de gemeente Sint-Michielsgestel.

Compensatie

De PvdA diende een motie in om inwoners te compenseren voor de kosten voor de glasvezelaansluiting. Deze motie werd niet aangenomen. Het CDA vroeg met een motie om te onderzoeken of ook de `grijze gebieden' aangesloten kunnen worden op het glasvezelnetwerk. Ook deze motie werd niet aangenomen.
Het voorstel is unaniem aangenomen. Wethouder Loose gaat in gesprek met stakeholders om na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor aansluiting van `grijze gebieden'. Ook gaat de wethouder pleiten voor een andere kostenstructuur voor burgers.