College presenteert jaarrekening 2015


foto van geld

De gemeenteraad behandelt 4 juli de jaarstukken en het burgerjaarverslag 2015. Met de jaarstukken legt het college verantwoording af over het in de begroting 2015 vastgestelde beleid. De gemeente Lochem sluit 2015 af met ruim EUR 1,4 miljoen in de plus. Zoals afgesproken bij de invoering van
de drie decentralisaties, blijft bijna EUR 1 miljoen daarvan beschikbaar voor de zorg. Ruim EUR 4 ton gaat naar de algemene reserve.

2015 was het eerste jaar waarin de gemeente gewerkt heeft met de kaders die ze meekreeg bij de decentralisaties Jeugd, Wmo en de Participatiewet. Ambitie is om optimale zorg te verlenen en tegelijk het sociaal domein betaalbaarder en doelmatiger te maken. In de jaarrekening 2015 tekenden zich
de eerste positieve resultaten af. De kiem is gelegd voor een beleidsaanpassing op het gebied van huishoudelijke hulp. Dat heeft geresulteerd in de maatwerkvoorziening 'Ondersteuning Thuis' die in 2016 verder zijn beslag krijgt. Uitgangspunt is het bieden van de juiste zorg en ondersteuning,
waarbij de eigen mogelijkheden van inwoners voorop staan.

Accountantsverklaring

Veel gemeenten ontvangen van hun accountant geen goedkeurende verklaring voor de jaarrekening 2015. Dit is in het voorjaar al aangekondigd en heeft te maken met het niet tijdig kunnen afronden van de controles door de accountant. Met name de informatie over de levering van de zorg door de
zorginstellingen ontbreekt of wordt (te) laat aangeleverd. Voor de gemeente Lochem is de accountant nog bezig met de laatste interne procedures. De accountant zal daarna naar verwachting een verklaring met beperking afgeven of zich onthouden van een oordeel. In beide gevallen heeft dat niet
direct consequenties voor de Provincie Gelderland als toezichthouder. De Provincie betrekt de inhoudelijke redenen van het ontbreken van een goedkeurende verklaring altijd in het totale financiele oordeel over de gemeente, dus inclusief de drie decentralisaties.

Burgerjaarverslag 2015

Tegelijk met de aanbieding van de jaarrekening aan de gemeenteraad, doet de burgemeester verslag over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en over burgerparticipatie. Wie ontevreden is over het optreden van het gemeentebestuur of een medewerker van de gemeente, kan een klacht
indienen. In 2015 heeft de gemeente 16 klachten ontvangen. Dat is een aanzienlijke daling ten opzichte van de 27 klachten in 2014.

De burgemeester roemt in zijn verslag de betrokkenheid van inwoners bij de eigen leefomgeving, kern of wijk. Voorbeelden van de resultaten van die betrokkenheid zijn de exploitatie van en de activiteiten in het Stadhuus in Lochem en de renovatie van het dorpshuis en herinrichting van het
dorpsplein in Harfsen. Andere initiatieven waarbij inwoners zijn betrokken zijn het accommodatiebeleid en de plannen voor duurzaam wegen- en bomenbeheer in het buitengebied.

Meer informatie

De jaarstukken en de cijfermatige detailverantwoording 2015 kunt u inzien via www.lochem.nl > Bestuur Organisatie Nieuws > Organisatie > Gemeentelijke financien. Ook kunt u de stukken inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis.