Onderhandelingsresultaat cao voor de Groothandel in Textielgoederen


Onderhandelingsresultaat cao voor de Groothandel in Textielgoederen

Geplaatst op 29 juni 2016
[IMG]
Op 16 juni 2016 heeft De Unie samen met andere bonden een onderhandelingsresultaat bereikt met werkgeversorganisatie SCTX. Het betreft een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen. Omdat we buiten het door de leden gegeven
mandaat gebleven zijn spreken we van een onderhandelingsresultaat. Toch biedt dit resultaat naar onze mening voldoende om het de leden met een positief stemadvies voor te leggen.
Lees het resultaat.


Het bereikte resultaat.

Looptijd
De looptijd van de nieuwe cao bedraagt 15 maanden van 1 april 2016 tot 1 juli 2017.

Structurele loonstijging
Per 1 september 2016 worden de salarisschalen en de werkelijk betaalde salarissen verhoogd met 1,25%. Per 1 februari 2017 worden de salarisschalen en de werkelijk betaalde salarissen verhoogd met 0,5%. Ondernemingen die in 2016 al een collectieve verhoging hebben gegeven, kunnen deze
verrekenen met de cao-verhoging van 1 september 2016 met dien verstande dat de verrekening dusdanig gebeurt dat de werknemer er niet door wordt benadeeld.

80-80-100 regeling
De bestaande regeling in de cao (artikel 2.1) waarbij werknemers op vrijwillige basis met hun werkgever afspraken maken over vermindering van de arbeidsduur tot 80% van de overeengekomen arbeidsduur met behoud van 80% van het salaris en 100% pensioenopbouw wordt mogelijk gemaakt 5 jaar voor de
AOW gerechtigde leeftijd.
De 80-80-100 regeling wordt zodanig uitgebreid dat deze ook door alle medewerkers kan worden gebruikt in het geval van mantelzorg. Partijen spreken af dit voor het einde van de looptijd te evalueren.

Duurzame inzetbaarheid
De werkgroep duurzame inzetbaarheid gaat voortvarend verder met het ontwikkelen van beleid gericht op duurzame inzetbaarheid. Gedurende deze looptijd komt daarbij in ieder geval aan de orde: een financiele foto, employability, vitaliteit en een onderzoek naar de haalbaarheid van het omzetten
van extra vakantiedagen naar een persoonlijk inzetbaarheidsbudget.

Derde ww-jaar
Partijen komen overeen, in overweging nemende de afspraken in het Sociaal Akkoord en rekening houdend met de relevante correspondentie, afspraken te zullen maken over reparatie van de publieke ww via de private aanvulling van de ww en de duur van de loongerelateerde WGA-uitkering in samenhang
met afspraken over preventie van werkloosheid, indien er op centraal niveau overeenstemming is over een uniforme regeling en uitvoerder op landelijk niveau. De premies voor het private deel komen voor de rekening van de Werknemer. Indien er op centraal niveau geen overeenstemming komt over een
uniforme regeling en landelijke uitvoering zullen partijen opnieuw in overleg treden over de dan ontstane situatie.

Overige voorstellen

* De bepaling met betrekking tot de vakbondscontributie (artikel 3.23) wordt zodanig aangepast dat het fiscaal gunstig verrekenen mogelijk blijft. Dit gebeurt door de vakbondscontributie als eindheffing aan te wijzen.
* Iedere medewerker kan eens in de drie jaar een loopbaanscan uitvoeren (aanpassing van artikel 9.1 van de cao).
* De afspraken uit de vorige cao met betrekking tot arbeidsgehandicapten en medezeggenschap zullen herleven.Aanpassingen teksten

In de onderstaand de nieuwe teksten rondom deeltijdwerk, de proeftijd, opzegtermijnen en het arbeidscontract. Het is de bedoeling van partijen om deze teksten te verduidelijken. Tekstuele aanpassingen zullen geen negatieve effecten voor partijen tot gevolg hebben. Hieronder de tekstuele
aanpassingen:

* Toevoegen deeltijdwerknemer: Indien op grond van de individuele arbeidsovereenkomst de bedongen arbeidsduur minder bedraagt dan de arbeidsduur van een voltijdwerknemer als bedoeld in artikel 2.1 zijn de bepalingen van deze cao naar evenredigheid van de individuele arbeidsduur op
overeenkomstige wijze van toepassing, tenzij bij de desbetreffende artikelen anders is vermeld.
* Nieuw artikel 5.3: Proeftijd:
* Proeftijd; Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor twee jaren of langer of voor onbepaalde tijd geldt een proeftijd van twee maanden, tenzij schriftelijk expliciet een kortere of geen proeftijd wordt overeengekomen.
* Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor ten hoogste zes maanden geldt geen proeftijd.
* Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan 6 maanden, maar korter dan twee jaren en van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarbij de einddatum niet op een kalenderdatum is gesteld, geldt een proeftijd van een maand.
* Nieuw artikel 5.3: Opzegtermijn
De door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt bij een arbeidsovereenkomst die op de dag van opzegging:
- korter dan vijf jaar heeft geduurd: een maand;
- vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar heeft geduurd: twee maanden;
- tien jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd: drie maanden;
- vijftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden.
- De door de werknemer in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt een maand.
- Bij schriftelijke overeenkomst kan tussen werkgever en werknemer een langere wederzijdse opzeggingstermijn worden overeengekomen voor de werknemer tot een maximum van 6 maanden en voor de werkgever zodanig dat deze niet korter is dan het dubbele van de termijn voor de werknemer
ingevolge artikel 7:672 BW.
* 5.1. In Dienst: het arbeidscontract
* Verwijderen uit artikel 5.1.: "Een tijdelijke aanstelling duurt maximaal 12 maanden. Alleen voor een speciaal project mag een tijdelijk dienstverband langer duren".

Tot slot:

Over dit onderhandelingsresultaat ontvangen we graag de mening van de leden. De leden hebben inmiddels bericht ontvangen dat zij hun stem mogen laten horen. Dit kan tot en met 5 juli 2016.

Vragen?

Voor meer informatie over het bovenstaande kun je contact opnemen met Ed Lecomte of Gerard van der Lit

Informatie

Sectoren: Industrie en Handel
Branche: Groothandel in textielgoederen
Geplaatst in: Actueel Nieuws