Officiele bekendmakingen 2016 week 26


29 juni 2016 - week 26

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Van Ingenweg 25 Renkum
Voor: uitbreiden bestaande garage
Datum ontvangst: 12 juni 2016

Locatie: Schubertplein 7 en 8 Doorwerth
Voor: verbouwen apotheek (interne verbouwing en uitbouw)
Datum ontvangst: 14 juni 2016

Locatie: Utrechtseweg 47 Heelsum
Voor: wijzigen bestemming van wonen naar dienstverlening
Datum ontvangst: 8 juni 2016

Locatie: Hicksweg 35 Renkum
Voor: kappen kastanje
Datum ontvangst: 9 mei 2016

Locatie: Joan Beukerweg 22 Renkum
Voor: aanleggen uitweg
Datum ontvangst: 9 juni 2016

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van gemeente Renkum hebben besloten de beslistermijn van onderstaande aanvragen om een omgevingsvergunning te verlengen:

Locatie: Berkendreef 29 Renkum
Voor: aanleggen uitweg
Datum ontvangst: 31 maart 2016

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA), Eusebiusbuitensingel 53 in Arnhem. De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het
e-mailadres is (postbus@odra.nl). De publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft in de weken voor 24 juni onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen van:

Oosterbeek

* Oosterbeek in Beweging, Airbornedag, Raadhuisplein 2 en 3 september 2016

Heelsum

* Vereniging Oranjedag Heelsum, Herdenking Airborne Monument, Utrechtseweg, 17 september 2016

Informatie

Naar aanleiding van deze aanvragen kunt u binnen zeven dagen na deze publicatie een reactie sturen. De aanvragen kunt u gedurende deze termijn inzien bij team Servicepunt, Vergunningen (tijdens openingstijden). U kunt ons ook bellen op (026) 33 48 111 of mailen via (info@renkum.nl).

Overige

Ontwerpbestemmingsplan `Tuin de Lage Oorsprong 2016'

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan `Tuin de Lage Oorsprong 2016' met ingang van woensdag 29 juni 2016 gedurende 6 weken, dus tot en met 9 augustus 2016, ter inzage ligt in het gemeentehuis. Daarnaast is het plan in te zien op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0274.bp0180ob-on01 en op de gemeentelijke website www.renkum.nl/bestemmingsplannen. De bronbestanden zijn beschikbaar via intercontent.renkum.nl/ro/plannen/NL.IMRO.0274.bp0180ob-/NL.IMRO.0274.bp0180ob-on01.

Met het bestemmingsplan wordt het gebruik van Tuin de Lage Oorsprong vastgelegd en zal het bouwen van een oranjerie, kas en schuur mogelijk worden gemaakt. Ook maakt het bestemmingsplan minimaal tien parkeerplaatsen mogelijk. Tuin de Lage Oorsprong is gelegen op het landgoed De Oorsprong en
het plangebied ligt tussen de woningen aan de Van Borsselenweg 34 en 36 en achter (ten oosten van) de woning aan de Van Borsselenweg 36.

Voor het plangebied is al eerder, in december 2014, een bestemmingsplan opgesteld, te weten `Tuin de Lage Oorsprong 2013'. Dat bestemmingsplan is echter op 28 oktober 2015 vernietigd door de Raad van State. De Raad van State was, naar aanleiding van ingesteld beroep, van mening dat het
bestemmingsplan (in hoofdlijnen) 3 gebreken dan wel onderdelen bevatte die niet (goed) onderzocht waren. Kort samengevat ging het om de volgende onderdelen:

* een verkeerde verwijzing in de afwijkingsregels;
* 2 onderdelen die in het geluidsonderzoek niet onderzocht of (goed) beschreven waren;
* dat in het natuuronderzoek niet onderzocht of (goed) beschreven was wat de mogelijke effecten van het parkeren langs de Van Borsselenweg en de verkeersbewegingen van en naar de Tuin zijn op de instandhoudingsdoelstellingen van het omliggende Natura 2000-gebied.

Om onder andere de geconstateerde gebreken te herstellen en om alsnog het bestaande gebruik van de tuin planologisch vast te leggen en de gewenste gebouwen mogelijk te maken is het nieuwe bestemmingsplan opgesteld.

Zienswijzen

Tijdens genoemde termijn kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van Renkum. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze vragen wij u op tijd, dat
wil zeggen bij voorkeur minimaal een week voor afloop van de termijn, een afspraak te maken via het secretariaat van team ROM op (026) 33 48 493. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan.

Melding behandelen

Locatie: Hertog Reinaldlaan 7 Oosterbeek
Voor: oprichten Muziekschool
Besluit: melding compleet

Verzenddatum: 14 juni 2016

Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend

Locatie: Hicksweg 35 Renkum
Voor: kappen kastanje
Verzenddatum: 20 juni 2016

Locatie: Weverstraat 17 Oosterbeek
Voor: inpandig realiseren bufferbewaarplaats
Verzenddatum: 15 juni 2016

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na verzending van het besluit gedurende 6 weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA), Eusebiusbuitensingel 53 in Arnhem.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend
zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Kijk
voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Verleende vergunningen/ontheffingen

Verzenddatum 22 juni 2016

* Hollanders, K1 Ride, diverse wegen, 10 juli 2016
* Ondernemersvereniging Renkum Centrum, Herfstmarkt, Dorpsstraat Renkum, 1 oktober 2016
* Ondernemersvereniging Renkum Centrum, Kerstmarkt, Dorpsstraat Renkum, 17 december 2016

Verzenddatum 23 juni 2016

* Tamminga, Riverside, Veerweg Oosterbeek, 16 en 17 juli 2016

Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na verzending van het besluit gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend
zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.