Olie- en gaswinning


Geschreven op: 29-06-2016 Gewijzigd op : 29-06-2016

olie- en gaswinning (web).jpg

Olie- en gaswinning

Woerden blijft actief in dossier olie- en gaswinning.

Het Woerdense college blijft zich actief opstellen waar het gaat om de voorgenomen olie- en gaswinning in het Papekopveld door Vermilion Energy Netherlands BV. Zo zijn er onlangs twee bestuurlijke overleggen geweest en ook organiseerde Woerden dit voorjaar een werkbezoek voor Tweede
Kamerleden. Verder brengt het college zoveel mogelijk de Woerdense belangen in bij wijzigingen in de mijnbouwwetgeving. Gemeente Woerden trekt daarbij samen op met buurgemeenten, provincies en het waterschap. Bij nieuwe ontwikkelingen in het Papekopveld zullen ook de bewoners worden betrokken.

Woerden is van mening dat olie- en gaswinning onder een woonwijk van 10.000 inwoners onverantwoord is. Enerzijds vanwege de risico's, anderzijds vanwege het streven naar een klimaatneutraal Woerden in 2030. Alles moet erop gericht zijn het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen en dat
van alternatieve energiebronnen te stimuleren. Om invloed te kunnen uitoefenen en de juiste stappen te kunnen bepalen, hecht het college er wel aan inhoudelijk in gesprek te blijven met Vermilion, het Ministerie van Economische Zaken en andere bestuurlijke partijen. Gezamenlijk is afgesproken
elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen en een zorgvuldige procedure te doorlopen. Op 7 april en 19 mei zijn er daarom bestuurlijke overleggen geweest met vertegenwoordigers van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Woerden, Oudewater en Krimpenerwaard, hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden, drinkwaterbedrijf Oasen, het Ministerie van Economische Zaken en de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Tijdens deze overleggen heeft Vermilion de zorgpunten teruggekoppeld die zij de afgelopen periode heeft geinventariseerd bij al deze partijen, zoals het risico op bodembeweging
of problemen met drink- en grondwater. In antwoord daarop heeft Vermilion aangegeven dat zij de bestuurlijke partijen en de bewoners in een vroeg stadium zal betrekken bij de plannen zodra deze concreter worden. Dit houdt in dat zij ruim voor er definitieve plannen of vergunningaanvragen
worden opgesteld, met alle betrokkenen in gesprek zal gaan over de voorgenomen wijze van winnen, onderzoeken naar risico's en zorgpunten, aansprakelijkheid en andere relevante punten. Vermilion merkte daarbij op dat er op dit moment nog geen concreet plan ligt, omdat er nog geen
investeringsbeslissing is genomen. Een concreter plan is op z'n vroegst te verwachten medio 2017.

Werkbezoek Tweede Kamerleden

Om Tweede Kamerleden te laten weten wat er in Woerden speelt, heeft wethouder Tymon de Weger (milieu) dit voorjaar de woordvoerders voor olie- en gaswinning uit de Tweede Kamer uitgenodigd voor een werkbezoek. Op 7 maart kwamen Jan Vos en Loes Ypma (beiden PvdA) en Eppo Bruins (ChristenUnie)
naar Woerden. Zij kregen informatie over het Papekopveld en brachten een bezoek aan de boorlocatie. In het wijkcentrum Molenvliet gaf de heer Leo Sonneveld (bewoner) een presentatie over de zorgen van de bewoners en een door hem gehouden effectmeting. De Kamerleden gaven aan de inbreng van de
bewoners en de gesprekken zeer waardevol te vinden.

Wetswijzigingen

Door alle gebeurtenissen bij de gaswinning in Groningen en de conclusies van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid, wil de minister de mijnbouwwetgeving op een aantal punten wijzigen. Het Woerdense college heeft op meerdere wetsvoorstellen een reactie gegeven. Daarbij is onder andere benadrukt dat
gemeenten en bewoners proactief en tijdig moeten worden betrokken bij het proces van vergunningverlening en dat duidelijk moet zijn wat het adviesrecht van gemeenten precies zal inhouden.