Terugblik stadsgesprekken


Geschreven op: 29-06-2016 Gewijzigd op : 29-06-2016

logo gemeente woerden website.jpg

Gemoedelijke stadsgesprekken over huisvesting van statushouders en opvang van vluchtelingen in Woerden.

Op 21 en 22 juni kwamen totaal zo'n 90 inwoners naar de stadsgesprekken rond de huisvesting van statushouders en opvang van vluchtelingen in Woerden. Ook in eerdere gesprekken bij een aantal wijk- en dorpsplatforms en na de theater voorstelling `Talent op de vlucht' sprak de gemeente al met
inwoners. Tijdens de avonden uiten inwoners zich overwegend genuanceerd tot positief over de mogelijke komst van een AZC op bedrijventerrein Middelland. Enkele ondernemers gaven aan behoefte te hebben aan een vervolggesprek.

In Nederland is dringend behoefte aan meer opvanglocaties voor vluchtelingen. Hoewel de vluchtelingenstroom ten opzichte van vorig jaar enigszins is afgenomen, is er nog steeds grote behoefte aan opvangcapaciteit. Ook omdat er nog ruim 16.000 vergunninghouders (statushouders) moeten
doorstromen naar woningen elders in het land. Daarnaast zijn veel (tijdelijke) opvanglocaties niet langer beschikbaar. Dinsdag 31 mei is de raad akkoord gegaan met de zoektocht naar een geschikte locatie voor de opvang van circa 300 vluchtelingen voor de duur van 5 jaar. Ook gaf zij in een
amendement aan om zodra de locatie bekend is hierover met inwoners van Woerden in gesprek te gaan. Het gezamenlijk onderzoek van gemeente en COA naar een geschikte locatie om opvang voor circa 300 vluchtelingen te realiseren heeft geleid tot een voorkeurslocatie: een leegstaand kantoorpand aan
de Bleek 1 in de wijk Middelland. Het pand is voornamelijk omgeven door kantoor- en bedrijfsgebouwen waaronder het gemeentehuis van Woerden. Het definitieve besluit over een opvanglocatie aan de Bleek 1 moet nog genomen worden. Het gaat nu nog om een verkennende fase.

Naast een opvanglocatie voor vluchtelingen voert de gemeente actief het gesprek met inwoners over locaties waar woonruimte gecreeerd kan worden voor statushouders. Zo kan de druk op de sociale woningmarkt worden weggenomen. Een van de mogelijkheden is de vestiging van enkele tientallen
statushouders in het voormalig RPCW van het Hofpoort Ziekenhuis. Ook deze locatie is nog in onderzoek.

Sentiment van de avonden

Het sentiment van beide avonden was overwegend genuanceerd tot positief ten opzichte van de huisvesting van statushouders. Dit geldt ook voor een eventuele vestiging van een AZC in Woerden in een kantorenpand aan de Bleek 1.

Zorgen

Een aantal inwoners en ondernemers gaf aan zich wel degelijk zorgen te maken over de veiligheid. Verveling onder de statushouders en vluchtelingen zou mogelijk ongewenst gedrag veroorzaken. Ook is de concentratie op een plek volgens hen een zorgpunt rond integratie en het meedoen aan de
samenleving. Gemeente Woerden neemt deze geluiden serieus en voert na de zomervakantie een vervolggesprek met de omliggende bedrijven. Naast de veiligheid is ook de gezondheid van vluchtelingen een punt waarvoor aandacht werd gevraagd. Hiervoor werden gelijk ook goede ideeen aangedragen.

Kansen en mogelijkheden

Het merendeel van de bezoekers van de avonden staat positief ten opzichte van de komst van een AZC en de huisvesting van statushouders in Woerden. Op de aanplakwand en in de gesprekken aan de tafels zijn vooral veel ideeen geopperd voor het snel laten integreren van de `nieuwe Woerdenaren'.
Vrijwilligersinitiatieven voor en door vluchtelingen en statushouders kunnen via Wij zijn Woerden al vormkrijgen. Inwoners zochten elkaar al op om bestaande initiatieven eventueel te integreren en van elkaar te leren. Sporten en bewegen, taal, aandacht voor rechten en plichten, leren fietsen
en meedoen via (vrijwilligers-)werk kwamen tijdens de avonden als speerpunten naar voren.

Voorzichtige conclusie

Tymon de Weger, wethouder gemeente Woerden: "De opkomst tijdens de stadsgesprekken was niet heel hoog. En het viel op dat de sfeer tijdens beide avonden overwegend opbouwend en positief was. Inwoners voerde onderbouwde en goed gemotiveerde gesprekken. Zeker ook als het om zorgen van inwoners
ging. Hier gaan we verder mee aan de slag. Misschien kunnen we concluderen dat het merendeel van de inwoners van Woerden zich niet zo ongerust maakt. Om een goed beeld te krijgen, vragen we nadrukkelijk aan mensen om op de plannen te reageren. Dit ook nu nog bijvoorbeeld via een mail aan
vluchtelingen@woerden.nl."

Alsnog reageren?

Niet iedereen was wellicht in de mogelijkheid om een avond te bezoeken. Reageren op de plannen rond huisvesting van statushouders en opvang van vluchtelingen in Woerden kan nog steeds via een mail aan vluchtelingen@woerden.nl.