Publicatie update rijksbrede DBFM(O) Modelovereenkomst en aankondiging marktconsultatie

Nieuwsbericht | 27-06-2016 | 14:57

De Rijksoverheid heeft op de website PPS bij het Rijk een update (versie 4.3) van de rijksbrede DBFM(O) Modelovereenkomsten gepubliceerd.

Er zijn twee modellen gepubliceerd: een voor huisvestingsprojecten en een voor 'droge' en 'natte' infrastructurele projecten. In de DBFM Modelovereenkomst infrastructurele projecten is via keuzeteksten met voetnoten de variant voor de `natte' infrastructuur verwerkt. De verschillen tussen het model voor 'droge' en 'natte' infrastructurele projecten zitten met name in bijlage 1 en 2. Daarom is in het model voor de bijlagen 1 en 2 een variant voor 'droge' en een variant voor 'natte' infrastructuur is opgenomen.

Wijzigingen ten opzichte van eerdere versies komen voort uit lopende of reeds afgeronde aanbestedingen. Zo zijn er bijvoorbeeld een aantal verduidelijkingen in de contractteksten doorgevoerd, is het performance regime vereenvoudigd, is in de Directe Overeenkomst de 'Account Bank' toegevoegd en is de positie van de Opdrachtnemer versterkt ten aanzien van de mogelijkheid om afdracht van winst te vorderen bij inbreuken op intellectuele eigendom (bijlage 7, deel 6). Daarnaast is voor de uitvoerings- en overdrachtsgarantie een Engelstalige versie in Bijlage 7 deel 1 en 2 opgenomen, waarvan partijen in voorkomende gevallen gebruik kunnen maken. Voor belangstellenden is een overzicht gepubliceerd met een meer gedetailleerde toelichting op de wijzigingen in deze versies.

Het Rijk verbetert de kwaliteit van de model documenten continu en zal mede naar aanleiding van de Marktvisie de markt hierover graag consulteren. Partijen ontvangen hierover op een later tijdstip meer informatie en een uitnodiging.