Friese Mediaraad voor Omrop Fryslan

Een Friese Mediaraad moet er voor zorgen dat het Friestalige media-aanbod en de positie van Omrop Fryslan overeind blijven in de nieuwe Mediawet. In het nieuwe bestel maakt de Omrop deel uit van de nieuwe Regionale Publieke Omroep (RPO). Gedeputeerde Sietske Poepjes en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap leggen dit na de zomer vast in de Bestuursafspraken Fries in de media 2016.

Het Friestalige media-aanbod en de Friese Mediaraad worden in het wetsvoorstel over de regionale omroepen expliciet benoemd. De wetswijziging treedt naar verwachting volgend jaar in werking.

Het Rijk en de provincie Fryslan maakten de afspraken op basis van de motie van senator Henk ten Hoeve van de OSF-fractie. Op 1 maart nam de Eerste Kamer in het debat over de Mediawet de motie van Ten Hoeve aan. De motie pleit voor een aparte mediaraad voor Fryslan en goede financiele

afspraken voor de toekomst van Omrop Fryslan.

Instemming

De Friese mediaraad zal uit drie onafhankelijke en deskundige leden bestaan. Zij adviseren over het Friestalige media-aanbod. Ook krijgen zij instemmingsrecht bij het benoemen van de hoofdredacteur van Omrop Fryslan en het vaststellen van de jaarplannen van de Omrop. De raad geeft bovendien

zwaarwegend advies over het verstrekken van de middelen aan Omrop Fryslan. De Mediaraad adviseert daarnaast over de benoeming van de bestuurder van de RPO die de Friese taal, cultuur en identiteit in zijn portefeuille heeft.

Financien

Het Rijk stelt naast de reguliere middelen nog EUR 1,8 miljoen via de NPO en EUR 50.000 rechtstreeks per jaar beschikbaar voor de Friestalige programmering op radio, televisie en internet. De provincie Fryslan wil vanaf 2017 jaarlijks EUR 655.000 bijdragen. Naast deze financiering kunnen Rijk

en provincie op projectbasis middelen aan de RPO verstrekken die exclusief bedoeld zijn voor Omrop Fryslan.

"Ik tink dat wy hjirmei it Frysktalige media-oanbod en de posysje fan Omrop Fryslan wetlik goed regele hawwe", vindt gedeputeerde Sietske Poepjes. "Folsleine unofhinklikens is it net. Lanlik sjoen krijt de Fryske taal in bysundere posysje yn de RPO. Der kinne wy mei ynstimme. Ek yn de takomst

hat Omrop Fryslan genoch romte en mooglikheden om op har eigen wize moaie en kwalitatyf goede Frysktalige programma's te meitsjen."