Gemeente Leiden: Doen wat nodig is voor jongeren tussen 16 en 27 jaar in kwetsbare positie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de aanpak voor jongeren van 16 tot 27 jaar in een kwetsbare positie vastgesteld. Kinderen moeten gezond en veilig opgroeien. Dat is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van ouders. Soms gaat dat niet vanzelf. Dan is hulp en ondersteuning nodig.

In deze sluitende aanpak staat de jongere met zijn hulpvraag centraal. Jongeren in een kwetsbare positie kunnen in de aanloop naar volwassenheid te maken krijgen met vrijwel alle overgangen van wetten: Jeugdwet, Wmo, Participatiewet en wet Passend Onderwijs. Het risico bestaat hierbij dat zij `tussen de wal en het schip geraken'. De sluitende aanpak biedt oplossingen die dit moet voorkomen.

Wethouder Roos van Gelderen (Jeugd, Zorg en Welzijn): "Zeker voor jongeren in een kwetsbare positie is het van belang dat zij een plek hebben om te wonen met passend werk, opleiding, hulp en ondersteuning, zorg of passende dagbesteding en daarbij ondersteuning vanuit het eigen netwerk. Dit moet zorgen voor een stevige basis van waaruit het leven kan worden opgebouwd." Door ons als gemeente te verbinden aan deze randvoorwaarden, en ook van partners te vragen zich aan deze uitgangspunten te verbinden, willen we ervoor zorgen dat er een `warme' en geleidelijke overdracht plaatsvindt. Ook wordt voorkomen dat jongeren uit beeld raken als zij 18 jaar worden.

Jongeren centraal

De aanpak voor jongeren in een kwetsbare positie moet ertoe leiden dat er een doorlopende zorglijn ontstaat, waardoor jongeren niet afglijden of uit beeld raken. Op die manier is de verwachting dat er minder vaak zwaardere en langere hulptrajecten nodig zijn. Daarnaast zorgt de aanpak ervoor dat alle jongeren naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Belangrijke constatering is dat het van cruciaal belang is dat iedere betrokkene in de keten, binnen en buiten de gemeente, een brede blik heeft en de jongere centraal zet in plaats van een regel of wet.

Overleg met partners en jongeren

De aanpak is tot stand gekomen in regelmatig overleg met partners zoals Cardea, het jeugd- en gezinsteam, sociaal wijkteam, de Wmo Adviesraad, ExposeYour, het Werkhotel, de Binnenvest, st. Jongeren in Nood, Kwadraad, MEE, PlusCoaching, RMC, en het onderwijs. Ook met de jongeren zelf is regelmatig gesproken. Onder meer tijdens het Lagerhuisdebat waar het thema 18-/18+ prominent aan bod kwam, tijdens een aantal jongerenbijeenkomsten in Holland Rijnland verband, ook hebben jongeren uit de werkgroep 16+ van Cardea in verschillende werksessies actief meegedacht. De gezamenlijke realisatie maakt dat de aangedragen oplossingsrichtingen uit de notitie breed gedragen worden.

Samen werken aan een stevige basis

Het is voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie belangrijk dat er gewerkt wordt aan een stevige basis van waaruit het eigen leven kan worden opgebouwd. Samenwerking en oplossingen door of over wetten en regelingen heen zijn belangrijke sleutels om de hulpvraag van de jongere in een kwetsbare positie centraal te stellen. Een aanpak kortom die het gehele leefdomein van de jongere omvat.