Gemeente Leiden: Collegebesluiten gemeente Leiden

Vernieuwen auto- en fietsbewegwijzering, Implementatieplan Integrale Crisisdienst 0-100 (ICD)

Vernieuwen auto- en fietsbewegwijzering 16.0605

Het college van burgemeester en wethouders heeft de projectopdracht voor de vernieuwing van de auto- en fietsbewegwijzering in Leiden vastgesteld. De opdracht markeert de start van het project en beschrijft de processtappen en kaders waarbinnen het project uitgewerkt wordt tot

uitvoeringsbesluit. Het uitvoeringsbesluit wordt naar verwachting in 2017 door het college voor besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Implementatieplan Integrale Crisisdienst 0-100 (ICD) 16.0613

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het plan voor een integrale crisisdienst 0- 100 voor de hele regio Hollands Midden. Dit betekent dat er een nauwere samenwerking komt tussen de lokale teams en regionale organisaties zoals Veilig Thuis, Jeugdbescherming West/,

Kwadraad, GGZ Rivierduinen en Curium. De GGD heeft hierbij een cooerdinerende rol. Op basis van het regionale plan wordt nu eerst gestart met de nieuwe inrichting buiten kantooruren en de bereikbaarheid met een centraal telefoonnummer.

Opdrachtgeverschap Jeugdhulp 2016 en 2017 16.0614

Het college van burgemeester en wethouders heeft de notitie `Opdrachtgeverschap Jeugdhulp 2016 en 2017' vastgesteld. De notitie geeft inzicht in de huidige uitvoeringsopdracht aan de Tijdelijke Werkorganisatie Jeugdhulp en het SP71. Deze uitvoeringsopdracht is nodig om taken en werkzaamheden

op het gebied van Jeugdhulp zorgvuldig uit te kunnen voeren.

Herinrichting Haarlemmerstraat 16.0623

Het college van burgemeester en wethouders heeft het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Haarlemmerstraat vastgesteld en ingestemd met een tijdelijk oplossing voor het fiets parkeren. Tijdens het opstellen van het definitief ontwerp is er extra aandacht besteed aan een groenere

Lange Mare en alternatieve inrichting voor het achterste deel van de Haarlemmerstraat. Dankzij het besluit kan er worden begonnen met de voorbereidingen van de herinrichting. De uitvoering zal in het voorjaar van 2017 van start gaan.

Projectopdracht Rijkswaterstaatlocatie 16.0606

De projectopdracht voor de Rijkswaterstaatlocatie is vastgesteld. Doel van de projectopdracht is om voorbereidende werkzaamheden te kunnen treffen zodat de gemeentelijke grond naast de Haagse Schouwweg tussen de Hoge Morsweg en de Rijn verkocht kan worden aan een marktpartij. De locatie is

geschikt voor de bouw van woningen. De gemeente Leiden heeft deze grond in 2007 gekocht van Rijkswaterstaat.

Evaluatie nota Dierenwelzijn 16.0615

Het college van burgemeester en wethouders heeft de evaluatie van de Nota Dierenwelzijn vastgesteld. In de evaluatie wordt geconcludeerd dat het overgrote deel van de doelstellingen en acties uit de Nota Dierenwelzijn zijn uitgevoerd of geimplementeerd in de gemeentelijke organisatie. Tevens

voldoet de gemeente goed aan de aanbevelingen die de Dierenbescherming vanuit haar Nota Aanbevelingen gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid voorstelt.

Subsidieaanvraag regiomiddelen aanpak voortijdig schoolverlaten 2017-2020 16.0624

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de ondertekening van de `Subsidieaanvraag regiomiddelen 2017-2020 RMC 026 Zuid Holland Noord'. De subsidieaanvraag is in het kader van het Regionaal Programma Voortijdig Schoolverlaten van de Rijksoverheid. Het Rijk wil met dit

programma het voortijdig schoolverlaten in voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs aanpakken en stelt hiervoor middelen ter beschikking aan de RMC-regio's in het land. De nieuwe, meerjarige subsidieaanvraag voor de periode 2017-2020 is opgesteld op basis van de behaalde resultaten

in de periode 2012-2016 en de VSV-cijfers. Met de ondertekening wordt RMC-contactgemeente Leiden medeondertekenaar van de aanvraag, waarvan contactschool ROC Leiden de officiele aanvrager is.

Beslissing op bezwaar Hogewoerd 153 16.0609

De Commissie Bezwaarschriften heeft advies uitgebracht op het bezwaar van de eigenaar van een rijksmonument tegen een invorderingsbesluit. In afwijking van het advies heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het invorderingsbesluit in stand te houden.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden:

Actualisatie besluit evaluatie Leidse regio model huishoudelijke ondersteuning 16.0631

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de evaluatie van het Leids Regio Model - huishoudelijke ondersteuning (LRM HO) te actualiseren. Op 7 juni 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over de evaluatie van het Leids Regio

Model. De evaluatie wordt nu geactualiseerd naar aanleiding van de technische vragen die door de gemeenteraad zijn gesteld. Bovendien is de actualisatie nodig op basis van de op 9 juni jl. beschikbaar gestelde gerectificeerde versie van de meicirculaire, die op het moment van besluitvorming

nog niet bekend was.

Vaststelling bestemmingsplan 'Evenementen Leidse Hout' 16.0616

Het bestemmingsplan `Evenementen Leidse Hout' maakt evenementen op een drietal terreinen in de Leidse Hout mogelijk, te weten: 1. Grote Speelweide, 2. Openluchttheater, 3. Theehuis/Waterlelie. Met deze juridisch-planologische regeling wordt voldaan aan de uitspraak van de Afdeling

bestuursrechtspraak van de Raad van State in het kader van het bestemmingsplan `Leiden Noordwest', voor wat betreft het onderdeel "evenemententerrein", toegekend aan de plandelen met de bestemmingen "Groen" en "Water" in de Leidse Hout. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen op het

ontwerpbestemming is het bestemmingsplan op onderdelen aangepast.

Schriftelijke vragen

Overzicht van de beantwoording schriftelijke vragen die naar aanleiding van artikel 43, lid 4 van het Reglement van Orde aan het college van burgemeester en wethouders zijn gesteld:

* Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid D. de Vos (PvdD), ingekomen 27 mei 2016, inzake warmterotonde. 16.0610

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------