05 juli 2016 Vertrokken naar onbekende bestemming juni 2016


Als u gaat verhuizen naar een ander adres dient u dit door te geven aan de woongemeente. Vaak gaat dit goed, maar het wordt soms ook vergeten. Gelet op allerlei zaken die er tijdens de verhuizing geregeld moet worden is dit ook niet zo verwonderlijk.

De gemeente start in zo'n geval dan een adresonderzoek waarin we de persoon erop attenderen dat er nog aangifte gedaan moet worden. Wanneer iemand hierop niet reageert besluit het college van burgemeester en wethouders om de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit
betekent dat hij/zij daardoor formeel niet meer op het adres staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument/rijbewijs aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan worden van diverse overheidsvoorzieningen.

Van onderstaande personen is onlangs de persoonslijst opgeschort:

* T. van Gessel (geb. 04-11-1956), Achterstraat 49 Echteld, datum besluit: 06-06-2016
* D.L. van der Puijl (geb. 07-12-1987), Mahoniastraat 2 Opheusden, datum besluit: 09-06-2016

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan een dag na de datum van deze publicatie. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het
adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college, postbus 20, 4043 ZG Opheusden.