61% vergunninghouders in pilot COA en Randstad aan het werk


5 juli 2016

Diemen, 5 juli 2016 - In december vorig jaar startten het COA en Randstad een pilot om 95 vergunninghouders te begeleiden naar werk. Dat is met 61% van de `jobready' vergunninghouders gelukt. Volgens Randstad en het COA maakt de pilot duidelijk dat het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op
de arbeidsmarkt voor deze doelgroep maatwerk vergt op lokaal niveau.

In de afgelopen zes maanden wilden de organisaties vergunninghouders (ex-asielzoekers met een verblijfs- en werkvergunning) in asielzoekerscentra die op korte termijn een woning in provincie Utrecht zouden krijgen, bemiddelen en begeleiden naar werk. De pilot levert de organisaties nu inzicht
in welke aanvullende begeleiding nodig is om vergunninghouders aan werk te helpen.Gebleken is dat vooral wervingseisen op het gebied van taal en specifieke kennis voor sectoren ICT en techniek een belemmering vormen voor het vinden van werk. COA en Randstad zijn tevreden over de verkregen
kennis rondom de problematiek.

Resultaten in cijfers

In de pilot waren in totaal 44% van de door het COA voorgeselecteerde vergunninghouders `jobready'. Dit betekent dat ze de Nederlandse en/of Engelse taal machtig zijn, gemotiveerd zijn om te werken en flexibiliteit hebben ten aanzien van het soort werk. Naast het niet machtig zijn van de taal
waren vergunninghouders in veel gevallen niet `jobready' vanwege stressfactoren zoals het wachten op huisvesting en gescheiden zijn van het gezin. Van de 44% jobready vergunninghouders is 61% aan werk geholpen. Voor 34% was dit betaald werk, 9% kreeg een betaalde werkervaringsplaats, 11 % een
onbetaalde werkervaringsplaats en 7% deed vrijwilligerswerk. Vergunninghouders met een lager opleidingsniveau kregen doorgaans meteen betaald werk, de hoger opgeleide vergunninghouders kwamen via een werkervaringsplek of stage op niveau binnen bij werkgevers.

Vraag en aanbod beter koppelen

De pilot brengt verder aan het licht dat de snelle ontwikkelingen in de techniek en ICT ervoor zorgen dat de kennis van jobready vergunningshouders niet aansluit op de eisen. Vooral in technische beroepen is actuele kennis en relevante recente werkervaring van belang. De deelnemers in de pilot
hebben dit veelal niet. Dit wordt ook niet ondervangen door de werkgevers. Door de huidige schaarste op de arbeidsmarkt hebben zij geen ruimte voor extra begeleiding of scholing.

In gesprek met gemeenten

Inge Dijkstra, directeur Randstad HR Solutions: "Doel van de pilot was om inzicht te krijgen in de kloof tussen vraag en aanbod van vergunninghouders op de arbeidsmarkt. De resultaten laten nu zien waar we tegen aanlopen. We willen nu samen met individuele gemeenten gaan kijken hoe we op
lokaal niveau kunnen helpen met het naar werk begeleiden van vergunninghouders. Waar nodig zullen we ook in gesprek gaan met werkgevers om vraag en aanbod beter aan elkaar te koppelen."

Gerard Bakker, bestuursvoorzitter COA: "We merken dat het enorm belangrijk is dat mensen de Nederlandse of Engelse taal machtig zijn. Zo vroeg mogelijke integratie in de samenleving is belangrijk voor een snelle taalontwikkeling. Ik hoop dat gemeenten de verantwoordelijkheid voor integratie
blijven oppakken."

Noot voor redactie,