Goede huisvesting arbeidsmigranten in Aalsmeer belangrijk


Gepubliceerd op: 5 juli 2016
In de lokale media zijn diverse artikelen verschenen over het voorgenomen plan voor arbeidsmigrantenhuisvesting in Green Park Aalsmeer. Het college van B en W heeft behoefte om hier wat feitelijke informatie aan toe te voegen.
De sierteeltsector en de bloemenveiling zijn van groot belang voor de economie en werkgelegenheid in de regio (circa 50.000 arbeidsplaatsen). In de sector werken ook arbeidsmigranten uit EU-landen, met name Polen. Een deel van die mensen woont in Aalsmeer. Ondernemers uit de sector, waaronder
Flora Holland en de Dutch Flower Group, hebben bij de gemeente aangegeven dat EU-arbeidsmigranten onmisbaar zijn en dat zij goede huisvesting voor deze groep belangrijk vinden.

Ook de gemeente vindt kwalitatief aanvaardbare en veilige huisvesting van belang. In 2014 heeft de gemeente het Convenant huisvesting arbeidsmigranten ondertekend met de andere gemeenten in de regio, het Rijk, de provincie, de stadsregio, uitzendorganisaties en andere betrokkenen. Daarmee
heeft Aalsmeer zich verplicht om op Green Park Aalsmeer minimaal 600 verblijfplaatsen voor arbeidsmigranten te realiseren. Het college heeft aan de Gemeenteraad voorgesteld om in Green Park nu drie locaties van 200 plaatsen aan te wijzen. Zij heeft bewust gekozen voor meerdere locaties en
kleinere aantallen, omdat beheer en toezicht dan beter te organiseren zijn (er is 24 uur per dag toezicht, 365 dagen per jaar).

Momenteel wonen arbeidsmigranten verspreid door heel Aalsmeer in woonhuizen, vaak onder slechte omstandigheden. Het is in het belang van bedrijven, de arbeidsmigranten en de gemeente om huisvesting betaalbaar en veilig te regelen. Migrantenhotels zijn daar een goede oplossing voor, horen wij
ook van andere gemeenten. De locatie op de Molenvlietweg is volgens het college geschikt voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten, omdat deze vlakbij FloraHolland en veel andere bedrijven ligt. De locatie is goed bereikbaar en ligt vlakbij allerlei voorzieningen. Wat voor het college
ook een overweging is geweest, is dat de locatie in een LIB (Luchthavenindelingsbesluit) zone Schiphol valt. `Vaste' huisvesting op deze locatie is niet toegestaan, maar kortstondig verblijf van arbeidsmigranten mag wel.

Het college begrijpt dat er enige onzekerheid en onrust is ontstaan over de locatie Molenvlietweg. Wij zijn en blijven met de omwonenden in gesprek. Wij begrijpen dat dit een flinke verandering is voor de omwonenden die in het algemeen belang hun woonomgeving zien veranderen. De exploitant zal
samen met de gemeente moeten zorgen voor heldere regels en afspraken die overlast zo veel mogelijk voorkomen.

Het college zet de huidige handhaving op het gebied van illegale en/of onveilige huisvesting van arbeidsmigranten in woningen in de wijken voort. Onze inzet is en blijft om de overlast door huisvesting van arbeidsmigranten in woonhuizen terug te dringen. Huisvesting op Greenpark maakt de
handhaving naar verwachting effectiever.

Hoe zit het met de LIB zone?

Een verblijfsvoorziening voor arbeidsmigranten kan in zone 4 van het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) worden gerealiseerd. In artikel 2.2.1 van het LIB is bepaald dat op de gronden die zijn aangewezen met nummer 4. geen (nieuwe) woningen, woonwagens, woonboten, gebouwen met een
onderwijsfunctie of gebouwen met een gezondheidszorgfunctie zijn toegestaan. Dit is een limitatieve opsomming; andersoortige gebouwen zijn gewoon toegestaan. Daarvoor is geen `verklaring van geen bezwaar' nodig is, als bedoeld in artikel 8.9 van de Wet luchtvaart. Het LIB is niet rechtstreeks
bindend, maar vindt doorwerking via het bestemmingsplan. De bestemmingen die aan gronden worden toegekend dienen dus in overeenstemming te zijn met de bepalingen van het LIB. Dit betekent dat het beoogde arbeidsmigrantenlogies naast de Molenvlietweg niet kan rekenen op een woonbestemming. Dit
is echter geenszins de bedoeling. De arbeidsmigrantenlogies zal worden gerealiseerd in de vorm van een kamerverhuurbedrijf (het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf voor een verblijfsperiode van maximaal zes maanden, aan personen die elders hun hoofdverblijf behouden). Daarmee
onderscheidt een kamerverhuurbedrijf zich van een hotel (boeking per nacht).

De toegestane verblijfsperiode van maximaal zes maanden is van belang, omdat bij een langer verblijf de verplichting bestaat voor de betreffende persoon om zich in te schrijven in de Gemeentelijke Basis Administratie. Er is dan sprake van een nieuw hoofdverblijf. De uitoefening van een
kamerverhuurbedrijf heeft weliswaar een permanent karakter, maar is niet aan te merken als een woonfunctie. Hetzelfde geldt voor de uitoefening van bijvoorbeeld een hotel of het gebruik van een recreatiewoning. Dergelijke functies en gebouwen zijn eveneens toelaatbaar in zone 4. van het LIB.
Tweet

Delen op:

* facebook
* linkedin
* nujij

* RSS

Nieuws

Goede huisvesting arbeidsmigranten in Aalsmeer belangrijk

5 juli 2016
In de lokale media zijn diverse artikelen verschenen over het voorgenomen plan voor arbeidsmigrantenhuisvesting in Green Park Aalsmeer. Het college va Lees meer

Onderzoek basisschooltijden Aalsmeer

1 juli 2016
In opdracht van alle Aalsmeerse basisscholen, heeft de gemeente onderzoek gedaan naar basisschooltijden. Alle ouders van leerlingen tot en met groep 5 Lees meer

Afsluiting Waterwolftunnel N201 voor regulier onderhoud

1 juli 2016
De Waterwolftunnel N201 is in de nacht van 8 juli voor onderhoud afgesloten. Lees meer