Startbijeenkomst Proeftuin Natura 2000 in Westelijke Veenweiden


De Proeftuin Veenweiden Natura 2000 is gestart. Dit is een programma voor verlaging van de ammoniakemissie in het veenweidegebied. Melkveehouders, onderzoekers en adviseurs gaan gezamenlijk maatregelen ontwikkelen voor minder ammoniakemissie en werken daarnaast aan betere waterkwaliteit en
vermindering van bodemdaling.

De Veenweiden is een bijzonder agrarisch gebied vanwege de langgerekte percelen, de bodemdaling, complexe logistiek en de Randstedelijke ligging. Melkveehouders moeten net als andere bedrijven in die regio anticiperen op de ontwikkelingen die op hen afkomen. Een van die ontwikkelingen is een
te hoge stikstofbelasting in het gebied, waar havenbedrijf, luchthaven, bedrijven en boeren samen een verantwoordelijkheid hebben. Proeftuin Veenweiden wil samen met ambitieuze en oplossingsgerichte melkveehouders maatregelen ontwikkelen en uittesten. Zo levert slim ammoniak reduceren betere
financiele resultaten op en een betere kringloop op het bedrijf.

Toekomst

De landbouw is een belangrijke economische sector. Maar om toekomst te hebben is oog voor duurzaamheid en maatschappelijk draagvlak heel belangrijk. Reductie van stikstof is van belang voor de biodiversiteit, met name voor de Natura2000-gebieden. De veenweidegebieden en de landbouw hebben een
groot aandeel in de stikstofuitstoot. Daarom is innovatie nodig.

Het landbouwbeleid van de provincie Zuid-Holland zet in op systeeminnovatie: zoeken naar nieuwe bedrijfsvoeringsmodellen. De uitkomsten van de proef zijn dan ook van groot belang om de vraag te beantwoorden: zijn wij in staat om een vorm van landbouw te ontwikkelen die minder ammoniak en
stikstof produceert?

Op 30 juni 2016 zijn 10 melkveehouders en hun begeleiders gestart met de zoektocht naar effectieve maatregelen. De komende maanden worden ook andere collega's in het gebied gevraagd zich aan te sluiten. Uiteindelijk streeft de proeftuin naar deelname van een groep van 100 melkveehouders.

De Proeftuin is een initiatief van LTO Noord en VIC Zegveld. De uitvoering van het programma is in handen van LTO Noord, Wageningen UR, VIC Zegveld, PPP-Agro Advies en het Louis Bolk Instituut.