Commissariaat verruimt mogelijkheden samenwerking van en met publiek..


Het Commissariaat voor de Media verruimt de mogelijkheden tot samenwerking met publieke media-instellingen en verduidelijkt de regels. Het Commissariaat heeft daarom de concept Leidraad Samenwerking met publieke media-instelling opgesteld. De mediasector en andere geinteresseerden worden
uitgenodigd in een consultatieronde te reageren op de concept Leidraad. Met de Leidraad wil het Commissariaat eventuele drempels voor samenwerking wegnemen.

Meer behoefte aan samenwerking in mediasector

Veranderingen in de mediasector volgen elkaar in hoog tempo op. Publieke media-instellingen hebben daarbij behoefte aan samenwerking met partijen binnen en buiten het publieke bestel. In een serie bijeenkomsten met de mediasector die het Commissariaat in het najaar van 2015 organiseerde, bleek
dat er behoefte bestond aan meer duidelijkheid over die regels. Dit was voor het Commissariaat aanleiding de regels met betrekking tot samenwerking van en met publieke media-instellingen te verruimen en te verduidelijken. Hierbij zal het Commissariaat het gelijke speelveld blijven bewaken. Dit
doet hij onder meer door de gemelde samenwerkingen op te nemen in de registers op de website van het Commissariaat en daarmee volledige transparantie te geven over de samenwerkingen.

Leidraad biedt verruiming

Daartoe heeft het Commissariaat de concept Leidraad Samenwerking met publieke media-instelling opgesteld. Met de concept Leidraad krijgen publieke media-instellingen ruimte om eenmalige (samenwerkings)projecten en gelijkwaardige samenwerkingen in de vorm van nevenactiviteiten aan te gaan met
erkende onderwijsinstellingen. Daarnaast mogen gelijkwaardige exclusieve samenwerkingen vier in plaats van drie (boek)jaren duren.

De Leidraad vervangt de eerdere Beleidsregels publiek-private samenwerking met mediabedrijven en culturele instellingen en de Brochure publiek-private samenwerking uit 2012.

Consultatieronde voor de mediasector

Het Commissariaat vindt het belangrijk de mediasector te consulteren over de concept Leidraad . Zo kan het Commissariaat de kennis, ervaring en inzichten van belanghebbenden mee laten wegen bij het bepalen van zijn visie en standpunten. De mediasector en andere geinteresseerden kunnen daarom
tot 9 augustus 2016 reageren op de concept Leidraad. Na de consultatie past het Commissariaat de concept Leidraad waar nodig aan en publiceert hij de definitieve versie. Ook organiseert het Commissariaat in het najaar een voorlichtingsbijeenkomst over de Leidraad.