Antwerpsestraatweg en Langs de Lijn in beeld voor kleinschalige woon..


Homs, J.J.E. (Etienne)

Antwerpsestraatweg (locatie Brombeer) en Langs de Lijn (Markiezaten) zijn in beeld voor kleinschalige woonwagenlocaties van maximaal acht standplaatsen. Het college van B&W heeft ingestemd met het eerder uitwerken van deze locaties en de planologische procedure op te starten.

Bij het vaststellen van het woonwagenbeleid heeft de gemeenteraad vorig jaar onder meer besloten twee nieuwe woonwagenlocaties van maximaal acht plaatsen te realiseren. Deze nieuwe locaties zijn nodig om enerzijds de wachtlijst terug te dringen en anderzijds het scenario `schoon, heel en
veilig' voor de bestaande, grotere locaties te kunnen realiseren.

Na een zorgvuldig proces, waarin een groslijst van locaties uitgebreid is onderzocht, blijken Antwerpsestraatweg en Langs de Lijn op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde criteria, inpassingsmogelijkheid en belangen van omwonenden het meest geschikt. Naast de beleidscriteria is ook
gekeken naar de financiele consequenties en is de Omgevingsdienst om advies gevraagd betreffende milieuaspecten. Voor beide locaties geldt dat een bestemmingsplanprocedure moet worden doorlopen, die op zijn vroegst medio 2017 kan zijn afgerond. Met
omwonenden en belanghebbenden wordt op korte termijn een eerste overleg gehouden om de keuze toe te lichten en het proces te bespreken.

De Linie

Behalve het vaststellen van de twee zogenoemde zoeklocaties voor nieuwe standplaatsen, heeft het college ook ingestemd met een concept voorontwerp bestemmingsplan De Linie. Uitgangspunt van dit plan is `schoon, heel en veilig' voor deze woonwagenlocatie. Het plan gaat nog niet in procedure,
maar wordt eerst gebruikt om de reacties van individuele bewoners van De Linie te polsen. Het gaat tenslotte om hun eigen standplaats en/of wagen. Na het verwerken van de reacties op het conceptplan krijgt de gemeenteraad in het najaar het voorontwerp
bestemmingsplan voorgelegd waarna de gebruikelijke procedure start.

Voor zowel de nieuwe locaties als voor De Linie, worden dus nog bestemmingsplanprocedures opgestart. Daarin krijgen alle belanghebbenden de mogelijkheid tot inspraak.