05-07-2016 - Actieplan Wonen ligt op koers - Vlaardings woningaanbod..


In Vlaardingen vindt een kwaliteitsslag plaats in de woningvoorraad, de doorstroming neemt toe, de afstemming van vraag en aanbod verbetert en de bewoners zijn tevreden. Dit blijkt uit het driejaarlijks onderzoek `WoON 2015: huisvesting en betaalbaarheid'. "Het Actieplan Wonen 2008-2030 van de
gemeente Vlaardingen ligt op koers", zegt wethouder Hans Versluijs. "In de afgelopen crisisjaren heeft Vlaardingen, tegen de landelijke trend in, 1.400 nieuwe woningen gebouwd. Door meer grondgebonden woningen te bouwen, trekt Vlaardingen jonge gezinnen aan en blijven jonge mensen in de stad
wonen. Samen met corporaties Waterweg Wonen en Samenwerking zorgen we voor een steeds beter en gevarieerder woningaanbod. Dat doen we door renovatie, sloop en nieuwbouw. De onderzoeksresultaten bevestigen dat we op de goede weg zijn."

Uit het onderzoek `WoON 2015: huisvesting en betaalbaarheid' komt onder andere het volgende naar voren:

1. Er vindt een kwaliteitsslag in de woningvoorraad plaats

Niet alleen heeft Vlaardingen gebouwd tegen de woningmarktcrisis in, ook krijgt Vlaardingen steeds meer koopwoningen en koophuizen met tuinen. Veel oude sociale huurwoningen zijn vervangen of gerenoveerd en de energieprestatie van sociale huurwoningen is verbeterd.

2. De doorstroming neemt toe

In Vlaardingen is het aantal verhuizingen stabiel, terwijl landelijk en in de regio juist een daling van verhuizingen plaatsvindt. De doorstroming vanuit huur en koop naar koop is flink toegenomen.

3. Er is een betere afstemming van vraag en aanbod

Door de toegenomen variatie in de woningvoorraad, krijgen huurders en kopers steeds meer keuze. In Vlaardingen willen steeds meer mensen een eigen woning bezitten, ook jongeren tot 25 jaar. Er zijn de laatste jaren meer koopwoningen gebouwd en daar is nog steeds veel vraag naar. Huren wordt
over het algemeen duurder, kopen goedkoper. Hoewel de doelgroep voor sociale huurwoningen groeit, heeft Vlaardingen nog steeds een blijvend overaanbod sociale huurwoningen. In alle huursegmenten is meer aanbod dan vraag, terwijl er een daling te zien is in de vraag naar betaalbare huurwoningen
tot 628 euro. Ook heeft Vlaardingen een groot overschot aan bestaande goedkope koopwoningen tot EUR 180.000, terwijl er veel vraag (bij jongeren) is naar kwalitatief goede koopwoningen tot EUR 180.000. Duur scheefwonen is over het algemeen toegenomen, goedkoop scheefwonen is meer dan verwacht
afgenomen.

4. De bewoners zijn tevreden

De tevredenheid over de woning en de woonomgeving is stabiel. Meer dan driekwart van de huurders en eigenaren is zeer tevreden. De door bewoners ervaren verloedering is afgenomen.

Vervolg

De gemeente Vlaardingen en corporaties Waterweg Wonen en Samenwerking gaan, met de resultaten van het onderzoek in de hand, het Actieplan Wonen actualiseren en waar wenselijk of nodig nieuwe prestatieafspraken maken. Dat gebeurt de komende maanden, in eerste instantie, in nauwe samenwerking
met de huurdersraden. De actualisatie van het Actieplan Wonen wordt aan de stedelijke klankbordgroep voorgelegd en op de Dag van de Woningmarkt met belanghebbenden bediscussieerd.

Hierbij zullen ook oplossingen worden gezocht voor landelijke trends die ook in Vlaardingen zichtbaar zijn: dat steeds meer mensen in de huursector te duur wonen en dat veel jongeren meteen willen starten in een kwalitatief goede woning. Uit het onderzoek blijkt ook, dat in de particuliere
huursector en de koopsector de energieprestatie nog moet worden verbeterd. De mogelijkheden voor vrije sector huurwoningen in Vlaardingen worden ook onderzocht.

Actieplan Wonen

De gemeente Vlaardingen en corporaties Waterweg Wonen en Woningstichting Samenwerking bouwen samen aan de toekomst van onze stad. Variatie en kwaliteit staan daarbij centraal.

Meer weten over het Actieplan Wonen? Bekijk de film `Actieplan Wonen in uitvoering' via www.vlaardingen.nl/apw-film of ga naar www.vlaardingen.nl/actieplanwonen.

Uitgelicht