GS besluiten tot fusie Hoeksche Waard


Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland hebben vandaag besloten tot een herindeling van de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard. Alvorens dit besluit te nemen is de afgelopen 6 maanden open overleg gevoerd met betrokkenen in en rond het eiland. "Ik verwacht van alle betrokkenen om samen de
handen ineen te slaan en samen aan de toekomst van de Hoeksche Waard te werken", aldus Gedeputeerde Van der Sande tijdens de presentatie van het besluit in Strijen.

Hoeksche Waard is 1 en ondeelbaar

Alle gemeenteraden zijn het er over eens dat de gemeenten in de Hoeksche Waard een ongedeelde toekomst hebben en niets doen geen optie is. Voor de opgaven die er liggen maar ook door de ligging in een dynamische omgeving is eenheid in de Hoeksche Waard nodig. GS kiezen daarom voor de vorming
van 1 gemeente van ca. 85.000 inwoners als beste oplossing voor de Hoeksche Waard. Daarmee ontstaat een toekomstbestendige, bestuurs- en uitvoeringskrachtige gemeente die toegerust is op de huidige en toekomstige opgaven en problemen. Zo kan de gemeente beter haar rol pakken in de samenwerking
met inwoners, maatschappelijk middenveld, bedrijven en medeoverheden.

Integrale gebiedsaanpak voor de Hoeksche Waard

GS roepen iedereen op om de discussie over de bestuurlijke vorm om te zetten in het denken en werken aan de inhoudelijke kansen en opgaven van de Hoeksche Waard. Daarom wil GS samen met de Hoeksche Waard tot een integrale gebiedsaanpak komen met inzet van middelen en menskracht. Zo wil de
provincie actief meedenken om de identiteit van elk van de zeventien kernen te borgen. GS overwegen als ingangsdatum voor de herindeling 1 januari 2020 om de kans op een gezamenlijk proces waarin alle partijen elkaar weer kunnen gaan vinden te vergroten. Voor een goede voorbereiding van de
herindeling adviseren GS de gemeenten om de ambtelijke organisaties alvast ineen te schuiven.

Vervolgproces

Op 7 september 2016 zal de Statencommissie Bestuur en Middelen het besluit van GS bespreken. Na de zomer zullen GS een herindelingsontwerp vaststellen. De gemeenten hebben vervolgens 3 maanden de tijd om een zienswijze in te dienen. Maatschappelijke partijen, bedrijven, inwoners en
mede-overheden staat het eveneens vrij een zienswijze te geven binnen een wettelijke termijn van 8 weken. Na deze zienswijzeprocedure zal het ontwerp als herindelingsadvies begin 2017 ter vaststelling worden voorgelegd aan Provinciale Staten van Zuid-Holland. Vervolgens wordt het verzonden aan
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.