Boekhoudfraude bij gemeenten schering en inslag


Waarover u nog steeds niets vernam in de pers en de media en wat dus door de pers en media totaal wordt doodgezwegen

AMSTERDAM, 20160705 -- Boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam opgelopen naar 3.980 miljoen (4,0 miljard) euro - Boekhoudfraude bij gemeente Rotterdam opgelopen naar 1.150 miljoen (1,2 miljard) euro - Boekhoudfraude bij gemeente Den Haag opgelopen naar 638 miljoen (0,6 miljard) euro - Boekhoudfraude bij gemeente Utrecht opgelopen naar 544 miljoen (0.5 miljard) euro - Boekhoudfraude bij gemeente Eindhoven opgelopen naar 375 miljoen (0,4 miljard) euro

Boekhoudfraude bij gemeenten schering en inslag: burgers worden door hun gemeentebesturen en gemeenteraden zwaar bedrogen Boekhoudfraude bij gemeenten schering en inslag: gemeenteraden zijn hierover herhaaldelijk uitvoerig geïnformeerd maar ondernemen geen enkele actie, integendeel Boekhoudfraude bij gemeenten schering en inslag: pers en media zijn hierover herhaaldelijk uitvoerig geïnformeerd maar het onderwerp wordt totaal doodgezwegen Boekhoudfraude bij gemeenten schering en inslag: niemand wil er zijn vingers aan branden

Onderzoek van de jaarrekeningen van gemeenten van de recente jaren laat zien dat de meeste gemeentebesturen in de jaarrekeningen van hun gemeenten en in hun berichtgeving daarover saldi van opbrengsten en kosten presenteren die niet overeenkomen met de werkelijke saldi. Vrijwel steeds worden hogere saldi, vaak veel hogere saldi, gepresenteerd dan de werkelijke saldi. Vaak worden positieve saldi gepresenteerd terwijl er in werkelijkheid sprake is van nadelige saldi, vaak grote nadelige saldi. Het omgekeerde komt ook voor, zij het sporadisch. Door de (verzwegen) negatieve saldi van baten en lasten zijn verreweg de meeste gemeenten in de afgelopen tijd fors op hun vermogen ingeteerd. In totaal gaat het om miljarden euro’s. De negatieve saldi van baten en lasten betekenen uiteraard een even grote toename van de schulden en een navenante stijging van de rentekosten.

Dit betekent dat de betreffende gemeenteraden, waar ten enenmale de kennis ontbreekt om dit te doorzien, door deze boekhoudfraude totaal op het verkeerde been worden gezet. Dit betekent ook dat de geïnteresseerde burgers totaal op het verkeerde been worden gezet. Opvallend is ook dat bij al deze boekhoudfrauduleuze jaarrekeningen desondanks steeds goedkeurende accountantsverklaringen staan. Blijkbaar zijn de betreffende accountants niet in staat de boekhoudfraude te onderkennen, danwel: zij willen het niet onderkennen, bang om hun baan te verliezen, wat blijkens de praktijk geen irreële angst is.

Amsterdam Het gemeentebestuur van Amsterdam presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 1998-2015 en in de berichtgeving daarover een voordelig saldo van 1.048 miljoen (1,0 miljard) euro. Onderzoek van de jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een voordelig saldo had van maar liefst 5.028 miljoen (5,0 miljard) euro. Boekhoudfraude dus van 3.980 miljoen (4,0 miljard) euro (De boekhoudfraude bij Ahold toentertijd, waarvoor bestuurders strafrechtelijk gestraft werden, verbleekt er totaal bij.) Opvallend: De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was is deze periode 2.649 miljoen euro, zo laten de jaarrekeningen, en daarmee het onderzoek daarnaar, eveneens zien. De conclusie is dus: gemeente Amsterdam hield in de periode 1998-2015 meer over, zelfs beduidend meer over, dan de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting. De inwoners van Amsterdam betaalden dus in deze jaren geheel onnodig Onroerendezaakbelasting! Opvallend is dat deze eenvoudige conclusie de volksvertegenwoordigers, i.c. de gemeenteraad(sleden), nooit is opgevallen, anders zou de gemeenteraad en zouden de gemeenteraadsleden ogenblikkelijk de terugbetaling geëist hebben van de onnodig opgelegde en geheven Onroerendezaakbelasting.

Rotterdam Het gemeentebestuur van Rotterdam presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2007-2015 en in de berichtgeving daarover een voordelig saldo van 553 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een verlies leed van 597 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 1.150 miljoen euro.

Den Haag Het gemeentebestuur van Den Haag presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2008-2015 en in de berichtgeving daarover een voordelig saldo van 249 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een verlies leed van 389 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 638 miljoen euro.

Utrecht  Het gemeentebestuur van Utrecht presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2008-2015 en in de berichtgeving daarover een voordelig saldo van 403 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een verlies leed van 141 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 544 miljoen euro.

Eindhoven Het gemeentebestuur van Eindhoven presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2006-2015 en in de berichtgeving daarover een voordelig saldo van 37 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een verlies leed van 338 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 375 miljoen euro.

Etc., etc.

Onderzoek en onderzoeker; bevestigingen van onderzoeksresultaten:

Bovenstaande conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang uitvoerig en diepgaand onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies. Zijn onderzoeksresultaten zijn ronduit verbijsterend.

Heel veel meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten (per gemeente en provincie) en de bevestigingen daarvan, bijvoorbeeld door het (vm) NIVRA, de beroepsorganisatie van register-accountants, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam ( ! ) en de Rekenkamer Rotterdam ( ! ), en de rapporteringen aan de gemeenteraden van de betreffende gemeentes is uitvoerig gedocumenteerd en gedetailleerd te vinden op www.leoverhoef.nl Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag en meer in het bijzonder in de op de website opgenomen dossiers van o.a. de betreffende gemeenten.    Amsterdam: http://leoverhoef.nl/dossiers/amsterdam.html    Rotterdam: http://leoverhoef.nl/dossiers/rotterdam.html    Den Haag: http://leoverhoef.nl/dossiers/denhaag.html    Utrecht: http://leoverhoef.nl/dossiers/utrechtgem.html    Eindhoven: http://leoverhoef.nl/dossiers/eindhoven.html

Ook verbijsterend is het overzicht van gemeenten met “Griekse” jaarrekeningen Zie http://leoverhoef.nl/lageresaldi.html

Meer informatie over de door registeraccountant drs. L.W.Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en meer bevestigingen van de uitkomsten van zijn onderzoek, is eveneens uitvoerig te vinden op www.leoverhoef.nl Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag.