Van Lanschot stemt in met herstelkader rentederivaten

Van Lanschot stemt in met het uniform herstelkader voor klanten met rentederivaten. Dit betekent dat wij de betreffende klanten een coulancevergoeding zullen aanbieden. Hiervoor verwachten wij een extra voorziening te nemen van EUR 7 miljoen tot EUR 9 miljoen, die zal worden verwerkt in onze tweede kwartaalcijfers. In combinatie met de eerdere voorziening bedraagt het totale hiervoor gereserveerde bedrag naar verwachting circa EUR 11 miljoen.

Van Lanschot heeft zakelijke klanten tot en met 2013 op zorgvuldige wijze rentederivaten aangeboden in het kader van haar zakelijke kredietverlening, als alternatief voor vastrentende leningen. Het aantal klanten en ook het aantal verkochte rentederivaten was relatief beperkt. Van Lanschot paste maatwerk toe: er werden alleen gewone renteswaps en rentecaps aangeboden die aansloten bij kredietverlening aan klanten. Van Lanschot stemt in met het herstelkader om een efficiente afwikkeling van de derivaten-dossiers van MKB-klanten mogelijk te maken.

Van Lanschot heeft sinds 2014 geen nieuwe rentederivaten meer aangeboden.

Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschot.com

Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschot.com

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Als wealth manager is Van Lanschot, met haar merknamen Van Lanschot, Evi en Kempen & Co, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Disclaimer en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten In dit document kunnen verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen zijn opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. De uitspraken over verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. De feitelijke resultaten kunnen hiervan aanzienlijk afwijken als gevolg van de risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die verband houden met de verwachtingen van Van Lanschot ten aanzien van, onder andere, maar niet gelimiteerd tot, inschattingen met betrekking tot batengroei, kostenontwikkeling, (macro)economisch klimaat, politieke en marktontwikkelingen, handelingen van toezichthoudende, regelgevende en private instanties en juridische en fiscale ontwikkelingen. Van Lanschot benadrukt dat de verwachtingen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige informatie naar aanleiding van nieuwe informatie of veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke. Op de cijfers die in het document zijn genoemd heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. Dit document is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiele instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Persbericht rentederivaten

Jul 5, 2016

HUG#2025602

Van Lanschot

Van LanschotPostbus 1021, 5200 HC 's-Hertogenbosch, Netherlands

* T. +31 20 354 4585