Nieuwe HKZ-norm voor dialysecentra is simpel maar toch uitdagend - NEN

De nieuwe norm voor dialysecentra legt meer verantwoordelijkheid bij de professional en bevat minder eisen voor het beschrijven van processen en protocollen. Borging van de kwaliteit van de organisatie en de veiligheid van de patient blijven van groot belang. Het analyseren van risico's en het hebben van een veilige cultuur zijn de randvoorwaarden waaraan hoge eisen gesteld worden. Dit alles met als doel een tevreden patient die ervan uit kan gaan dat hij topzorg krijgt. Dialysecentra dienen voor 15 september 2018 de overstap te hebben gemaakt naar de nieuwe norm.

Herziening in opdracht van Nefrovisie

De HKZ 128:2016 is in opdracht van Nefrovisie herzien. Directe aanleiding hiervoor was het verschijnen van ISO 9001:2015. Daarbij sloot de norm niet meer aan bij de wensen van de branche op het gebied van kwaliteit.

Risicomanagement en uitkomsten

Weten welke risico's er zijn en deze uitpluizen, zodat duidelijk is welke maatregel genomen moet worden. In de nieuwe norm wordt dit op organisatie-, proces- en patientniveau verwacht. Hierbij moeten dialysecentra aantonen dat deze maatregelen geevalueerd worden en dat de uitkomsten leiden tot verbeteringen. In plaats van naar beschrijvingen ('klopt de procedure?') wordt gekeken naar de uitkomsten van de zorgverlening. Zorgverlening die in samenspraak met de patient bepaald is. Enerzijds door het houden van evaluaties met de patient en door middel van tevredenheidsonderzoeken. Anderzijds door gegevens te verzamelen voor landelijke benchmarking.

Proactieve veiligheidscultuur

De HKZ-norm eist dat de veiligheidscultuur proactief moet zijn. Hiermee wordt invulling gegeven aan het begrip 'veilige cultuur'. Organisaties met een proactieve veiligheidscultuur hebben bijvoorbeeld een directie die medewerkers niet afrekent op fouten, maar die het melden van fouten en onveilige situaties stimuleert. Incidenten worden op afdelingsniveau besproken en oorzaken worden geanalyseerd. Er is risicobewustzijn onder medewerkers en patienten, en men spreekt elkaar aan op onveilig gedrag.

Overgangsperiode

De nieuwe norm is compatibel met ISO 9001:2015. Dit brengt met zich mee dat dialysecentra de overstap naar de nieuwe norm gemaakt moeten hebben voor 15 september 2018. Dit kan tijdens een controle audit of tijdens hercertificatie. Advies is om hier al in een vroeg stadium afspraken over te maken met de betreffende certificerende instelling.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Kaat van der Haar-Coessens, consultant Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 390 of e-mail k.vanderhaar@hkz.nl.

Norm

HKZ 128:2016 nl

Dialysecentra

Deze HKZ-norm is van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van alle dialysecentra in Nederland. De norm heeft betrekking op alle activiteiten van deze centra betreffende chronische nierschade (stadium 4 en 5). Onder deze activiteiten vallen: ...

Meer informatie over deze norm