Bezuinigingen groen gedeeltelijk teruggedraaid


Bezuinigingen groen gedeeltelijk teruggedraaidDoor besluit gemeenteraad woensdagDe gemeenteraad heeft op woensdag 2 november besloten de bezuinigingen op de omvorming van het groen voor een deel te schrappen. Het betreft een vermindering van de bezuiniging met een bedrag van € 100.000,-. Dit houdt in dat de voorgestelde omvormingen voor een groot deel niet doorgaan.
Zoals eerder tijdens de informatieavonden al is aangegeven was er in 2016 al meer bezuinigd dan nodig was. Dat betekent dat in 2017 nog een bedrag van € 15.000,- bezuinigd moet worden en er in 2018 niet meer hoeft te worden bezuinigd op het groen.
Hoe nu verder met de omvormingen?
In 2017 wordt het huidige groenonderhoud voortgezet. Dat betekent dat de onkruidbestrijding in het groen en het maaien van gras op dezelfde manier gebeurt als dit jaar. Ook in het opruimen van zwerfafval verandert er niets. Dat blijft wekelijks gebeuren. Datzelfde geldt voor de onkruidbestrijding op verhardingen, zoals trottoirs. Verder wordt het blad in beplantingen alleen in het voorjaar geruimd. De graskanten worden nog maar een maal per jaar geknipt en er wordt per jaar een kleiner deel van de beplantingen gesnoeid.Overigens komen ook de bladkorven terug. Die zijn inmiddels deels al geplaatst in de wijken en dorpen.Hiermee wordt al grotendeels de bezuiniging van 2016 en 2017 ingevuld. Maar het is ook nog nodig om op enkele plaatsen groen om te vormen. Dat gebeurt alleen op die plekken waar dit niet leidt tot grote veranderingen in de woonomgeving van inwoners.
Afgeslankt plan
De komende maanden worden gebruikt om een nieuw, afgeslankt plan te maken. Daarin worden keuzes gemaakt. Bekeken wordt waar beplanting niet voldoet aan de kwaliteit of functionaliteit. Deze plekken worden op een ander wijze ingericht. In de meeste gevallen zal daar beplanting blijven of terugkomen en wordt het niet omgevormd tot gras. Zo kan in de komende jaren toch nog de nodige bezuiniging gerealiseerd worden. In 2017 wordt gestart met die groenomvormingen en renovaties.
Inlichten bewoners
Alle bewoners die in het inspraaktraject per email of brief hebben gereageerd krijgen een bericht over deze wijziging in het onderhoud van het groen. Meerdere inwoners hebben te kennen gegeven dat ze groen zelf willen onderhouden. Natuurlijk maakt de gemeente nog steeds graag gebruik van dit aanbod. De middelen die hiermee worden bespaard kunnen dan ingezet worden voor het renoveren van het groen. Zo werken we op langere termijn samen aan een betere groene omgeving voor alle inwoners.
Biodiversiteit en duurzaamheid
Biodiversiteit en duurzaamheid zijn belangrijke onderwerpen geweest tijdens de informatiebijeenkomsten. Genoemd zijn voorbeelden als bloembermen en de aanleg van wadi’s (een plek waar tijdelijk regenwater wordt opgevangen). Deze elementen worden zeker nog meegenomen in de voorgenomen omvormingen. Op welke locaties dit kan wordt onderzocht. In eerste instantie wordt gedacht aan de ringbanen om bloembermen aan te leggen. Op plaatsen waar veel wateroverlast is bij hevige regenbuien wordt bekeken of er wadi’s kunnen worden aangelegd.
Tot slot
Het college van B&W bedankt alle inwoners die een bijdrage hebben geleverd aan het proces van de omvormingen van het groen. De gemeenteraad, het college van B&W en de inwoners zijn allen blij dat we niet de omvormingen hoeven te plegen die we eerst voor ogen hadden.Geplaatst: 4-11-2016