Door met curriculumontwikkeling op school en landelijk


17-11-2016
Onderwijsinhoud en -opbrengsten

Uit de verdiepingsfase Onderwijs2032 blijkt er op veel punten steun te zijn voor de toekomstvisie voor curriculumontwikkeling. In een volgende stap moet er een goede uitwisseling plaatsvinden tussen de ontwikkeling op het niveau van scholen en landelijke. De Regiegroep Onderwijs2032 en de
Onderwijscooeperatie hebben hun advies over de vernieuwing van het curriculum op 17 november aangeboden aan staatssecretaris Sander Dekker.

De Regiegroep heeft op ruim vijftig scholen bekeken hoe haalbaar de visie van het Platform Onderwijs2032 in de praktijk is. Er is gesproken met leraren, schoolleiders, schoolbestuurders, ouders, leerlingen lerarenopleiders en met vertegenwoordigers van het vervolgonderwijs over toekomstgericht
onderwijs. De resultaten van de verdiepingsfase zijn vastgelegd in een magazine.

"We hebben scholen bezocht die thema's uit de toekomstvisie in praktijk brengen. Elke school op een eigen manier en dat past in ons autonome onderwijsstelsel. Daar is veel van te leren. Het is duidelijk dat lerarenteams in dit vernieuwingsproces een cruciale rol moeten spelen. Het gesprek
hierover krijgt wat ons betreft vervolg", aldus Theo Douma, voorzitter van de Regiegroep, over de verdiepingsfase.

Leerlingen en hun ouders vinden ook dat het hoog tijd is om het landelijk curriculum aan te pakken, ze willen meer verbinding tussen vakken en de keuzeruimte moet groter zijn dan nu het geval is. Naast vakinhoudelijke kennisoverdracht willen leerlingen en ouders meer aandacht voor
vakoverstijgende vaardigheden, burgerschap en digitale geletterdheid.

Uit de verdiepingsfase blijkt dat er veel steun is voor curriculumvernieuwing. Het ontbreekt scholen nu aan houvast om op schoolniveau eigen keuzes te maken voor de onderwijsinhoud. Lerarenteams moeten een cruciale rol spelen in het vernieuwingsproces. Maar leraren kunnen niet altijd genoeg
tijd vrijmaken voor curriculumontwikkeling. De Regiegroep onderschrijft daarom het belang van ontwikkeltijd voor lerarenteams.

Vervolg

In het vervolg ziet de Regiegroep een ontwikkelfase voor zich waarin de verbinding wordt gelegd tussen de curriculumontwikkeling op schoolniveau en curriculumontwikkeling op landelijk niveau. In deze ontwikkelfase wordt op schoolniveau een praktijklijn ontwikkeld, terwijl op landelijk niveau
een ontwikkellijn tot stand komt. In beide gevallen is er een belangrijke rol weggelegd voor lerarenteams, die hierin samen optrekken met andere betrokkenen.

De Regiegroep, die bestaat uit de VO-raad, de PO-Raad, AVS, LAKS, en Ouders&Onderwijs, ziet voldoende mogelijkheden om met alle betrokken partijen een volgende stap te zetten naar vernieuwde kerndoelen. De huidige kerndoelen zijn 10 jaar oud en sluiten niet altijd meer goed aan op eigentijdse
lessen die leraren willen geven.

Laatst gewijzigd:
donderdag 17 november 2016

Links bij dit nieuwsitem

* Onderwijs2032 in de praktijk, een richting met vele wegen (magazine met opbrengsten verdiepingsfase)
* Leerlingen en ouders: door met vernieuwing van onderwijsinhoud (Bericht verdiepingsfase)
* Rapportages verdiepingsfase Onderwijs2032
* Themapagina Toekomstgericht onderwijsaanbod