Projectplan Waterwet verleggen primaire kering Sluis Eefde ter inzage | Rijkswaterstaat

Projectplan Waterwet verleggen primaire kering Sluis Eefde ter inzage

Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 17 november 2016- Laatste update: 17 november 2016 14:26 uur

Ten behoeve van de aanvoerroute naar de nieuwe sluis bij Eefde moet een deel van de waterkerende dijk, ten noordwesten van de bestaande sluis, worden verplaatst. Het ontwerpprojectplan voor het verleggen van deze zogeheten primaire kering heeft eerder dit jaar ter inzage gelegen. Nu ligt het goedkeuringsbesluit ter inzage.

Foto artikel PP WW ter inzage 1280 pix Waterkerende dijk bij Sluis Eefde

De besluitvorming en cooerdinatie over de dijkverlegging gebeurt op basis van de Waterwet. Bij het verleggen van een deel van de waterkerende dijk bij Sluis Eefde zijn meerdere overheden betrokken. De dijk is in beheer van waterschap Rijn en IJssel. Gedeputeerde Staten van Gelderland vervullen een cooerdinerende rol.

Terinzagelegging goedkeuringsbesluit

Beide instanties hebben het projectplan Waterwet inmiddels goedgekeurd. Deze besluiten, het definitieve projectplan en de overige stukken liggen ter inzage van donderdag 10 november 2016 tot en met woensdag 21 december 2016. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden bij de Raad van State beroep instellen tegen de besluitvorming. Dit kan wanneer zij tijdens de terinzagelegging van het ontwerpprojectplan een zienswijze hebben ingediend, of redelijkerwijs geen zienswijze hebben kunnen indienen.

Ontwerpprojectplan

Het ontwerpprojectplan voor het verleggen van de kering heeft vanaf 19 mei 2016 tot en met 29 juni 2016 ter inzage gelegen. In deze periode zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zijn door het waterschap beantwoord in de reactienota en hebben niet geleid tot wijziging van het projectplan.