Internetconsultatie besluit uitvoering verordening marktmisbruik

Nieuwsbericht | 17-11-2016 | 16:18

Het ontwerp van het Besluit uitvoering verordening marktmisbruik is opengesteld voor consultatie. Met deze consultatie wordt eenieder geinformeerd over de voorgenomen wijzigingen en de mogelijkheid geboden om hierop te reageren.

Dit besluit vormt de tweede stap in de uitvoering van de verordening marktmisbruik. De eerste stap is op 11 augustus 2016 afgerond met de inwerkingtreding van de Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik (hierna: implementatiewet).

Vanwege de rechtstreekse werking van de verordening kunnen de nationale regels ter voorkoming van marktmisbruik vervallen. Met dit besluit wordt de regelgeving op besluitniveau aangepast aan de nieuwe situatie. Hiertoe zal het grootste gedeelte van het huidige Besluit marktmisbruik Wft vervallen en worden in andere besluiten verwijzingen naar de marktmisbruikregels geactualiseerd.

Verder geeft het besluit uitvoering aan twee lidstaatopties uit de verordening marktmisbruik op het operationele vlak. Ten eerste maakt Nederland gebruik van de mogelijkheid om te bepalen dat de toezichthouder meldingen omtrent transacties van leidinggevenden in de "eigen" onderneming openbaar maakt. De tweede optie hangt samen met de plicht voor ondernemingen om voorwetenschap zo snel mogelijk openbaar te maken. Waar een onderneming deze openbaarmaking vanwege gegronde redenen uitstelt, hoeft zij de verantwoording van het uitstel alleen op aanvraag aan de toezichthouder te sturen. Zo wordt voorkomen dat de Autoriteit Financiele Markten allerhande meldingen moet verwerken, terwijl er in de meeste gevallen geen reden tot actie is.

Tot slot bevat het besluit wijzigingen van het Besluit bestuurlijke boetes financiele sector en het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiele markten die samenhangen met in de implementatiewet opgenomen herziening van het boetestelsel.

Reageren

Geinteresseerden kunnen tot en met 16 december 2016 hun reactie geven via www.internetconsultatie.nl/marbesluit. Voor meer informatie over het consultatieproces, zie www.internetconsultatie.nl.