Wijzigingen op Ontwerptracebesluit A27/A12 Ring Utrecht | Rijkswaterstaat

Wijzigingen op Ontwerptracebesluit A27/A12 Ring Utrecht

Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 19 januari 2017- Laatste update: 19 januari 2017 10:35 uur

Als reactie op het Ontwerptracebesluit A27/A12 Ring Utrecht zijn bij de directie Participatie 1.376 zienswijzen binnengekomen. Als gevolg van de ingediende zienswijzen zijn diverse wijzigingen (optimalisaties) doorgevoerd.

De wijzigingen betreffen voornamelijk optimalisaties in de mitigerende en compenserende maatregelen; dit zijn maatregelen die genomen worden om nadelige gevolgen voor het milieu en de omgeving te voorkomen, te beperken of te compenseren. De aanpassingen zijn globaal in te delen in 4 thema's: Geluid, Natuur, Water en Overig.

Voorbeelden van wijzigingen

Een van de wijzigingen onder het thema Geluid is dat op diverse plekken het geplande veiligheidsscherm een akoestische werking krijgt waardoor deze schermen bijdragen aan extra geluidreductie. Ook wordt bij het Zwarte Woud in Utrecht-Lunetten langs de A27 een nieuw geluidscherm geplaatst tussen de bestaande bedrijfsgebouwen, waardoor de daarachter gelegen woningen minder geluidoverlast zullen ervaren.

Veel veranderingen betreffen de watercompensatie. Dat komt doordat, na overleg met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeente Utrecht, is gekozen voor het bundelen van verschillende kleinere watercompensatiegebieden op 1 nieuwe plek langs de Kromme Rijn. Hiermee komen we ook tegemoet aan verzoeken van omwonenden. Er is nu op andere plekken minder ruimtebeslag nodig en het is mogelijk de kwaliteit van de natuur ter plekke te verbeteren door een nevengeul met natuurvriendelijke oever.

Wat betreft het thema Natuur zijn in diverse zienswijzen suggesties gedaan voor aanvullende maatregelen ten behoeve van verschillende diersoorten. 2 maatregelen zijn opgenomen: een dassentunnel en een uitstapplaats voor zwanen. Verder zijn meerdere veranderingen aangebracht in de ligging van natuurvriendelijke oevers.

Onder het thema Overig vallen de aanpassing van de (omvang van) werkterreinen en lokale inpassingsmaatregelen. Zo is op een aantal locaties kleine damwanden geplaatst om opstallen te sparen. De wijzigingen liggen verspreid over het gehele plangebied.

Nota van Wijziging

In de brochure Tracebesluit A27/A12 Ring Utrecht (PDF, 3,63 MB) vindt u de meest in het oog springende wijzigingen. De Nota van Wijziging beschrijft alle doorgevoerde wijzigingen. Deze Nota kunt u downloaden vanaf Platform Participatie. Daarnaast staan alle 62 locaties waar een wijziging plaatsvindt, weergegeven op een overzichtskaart. Deze kaart vindt u in de Nota van Wijziging en in de digitale Trace Informatie Kaart (TiK)-app.

Meer nieuws

* Meer nieuws over A27/A12: aanpassing Ring Utrecht