Officiele bekendmakingen 2017 week 4


25 januari 2017 - week 4

* Vergunningaanvragen
* Overige
* Besluiten

Vergunningaanvragen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Locatie: Graaf van Rechterenweg 43, Oosterbeek
Voor: kappen conifeer
Datum ontvangst: 9 december 2016

Locatie: Bachlaan 158, Doorwerth
Voor: kappen hazelaar
Datum ontvangst: 9 december 2016

Locatie: Utrechtseweg 443, Doorwerth
Voor: boren bron t.b.v. tuinberegening
Datum ontvangst: 10 januari 2017

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van gemeente Renkum hebben besloten de beslistermijn van onderstaande aanvragen om een omgevingsvergunning te verlengen:

Locatie: Annastraat 16, Oosterbeek
Voor: slopen en bouwen garage, verplaatsen oprit en aanleg zwembad
Datum ontvangst: 11 januari 2017

Locatie: Weverstraat 139, Oosterbeek
Voor: bouwen aanbouw aan achterzijde woning en grotendeels vervangen kap
Datum ontvangst: 13 januari 2017

Locatie: Beethovenlaan hoek Mozartlaan kadastraal sectie C, nummer 2917, 2918, 4019, Doorwerth
Voor: bouwen zes grondgebonden woningen
Datum ontvangst: 11 januari 2017

Locatie: Rijnlaan 12, Heveadorp
Voor: legalisering zwembadoverkapping
Datum ontvangst: 11 januari 2017

Informatie

Voor meer informatie over bovengenoemde aanvragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is (postbus@odra.nl). De
publicatie van deze aanvragen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er kunnen in dit stadium geen bezwaren worden ingediend. Er wordt geen correspondentie gevoerd over bovengenoemde aanvragen.
APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester heeft in de weken voor 19 januari 2017 onderstaande aanvragen voor een vergunning of ontheffing ontvangen van:

Gemeente

* RTC de Veluwerijders, Vael Ouwe, diverse wegen, 10 juni 2017
* Toerclub Wageningen, Jan Janssen Classic en de Hel van Ede-Wageningen, diverse wegen, 24 juni 2017

Informatie

Naar aanleiding van deze aanvragen kunt u binnen zeven dagen na deze publicatie een reactie sturen. De aanvragen kunt u in deze periode inzien bij team Servicepunt, Vergunningen (tijdens openingstijden). U kunt ons ook bellen op (026) 33 48 111 of stuur een e-mail naar (info@renkum.nl).

Overige

Melding behandelen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende volledige melding in het kader van de Wet Milieubeheer/Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

Adres: Fonteinallee 20, Doorwerth
Omschrijving: oprichten transportbedrijf
Besluit: melding volledig
Verzonden: 12 januari 2017

Collecterooster februari 2017

* 29 januari t/m 4 februari: Hersenstichting Nederland
* 12 t/m 25 februari: Jantje Beton

Actualisering Beleidsregels terug- en invordering Participatiewet, IOAW, IOAZ 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum heeft op 22 november 2016 de Beleidsregels terug- en invordering Participatiewet, Bbz 2004, IOAW en IOAZ, invordering boetes en aflossing leenbijstand gemeente Renkum 2016 vastgesteld.
In deze beleidsregels wordt geregeld hoe de gemeente Renkum uitvoering geeft aan haar wettelijke bevoegdheid tot het terug- en invorderen van teveel uitgekeerde bijstandsgelden en opgelegde boetes in het kader van de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).
Invoering van nieuwe wetgeving en ontwikkelingen op het gebied van jurisprudentie maakten het noodzakelijk de huidige beleidsregels te actualiseren. De beleidsregels zijn op 1 december 2016 in werking getreden. De beleidsregels kunt u raadplegen in het gemeentehuis, Generaal Urquhartlaan 4 in
Oosterbeek.

Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Stemmen met een kiezerspas

De burgemeester van Renkum maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 15 maart 2017 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Bij team Servicepunt, Burgerzaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift, en ook de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 10 maart 2017 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 30 januari 2017 als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

B. MONDELINGE AANVRAAG
1. De kiezer moet hiertoe, na ontvangst van de stempas en uiterlijk op dinsdag 14 maart 2017, 12.00 uur de stempas overleggen bij Team Servicepunt, Burgerzaken van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 30 januari 2017 als kiezer is geregistreerd.
2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij ons Servicepunt, Generaal Urquhartlaan 4, 6861 GG Oosterbeek. Of bel (026) 33 48 111.

Oosterbeek, woensdag 18 januari 2017

De burgemeester voornoemd, H.L.M. Bloemen

Besluiten

Omgevingsvergunningen

Verleend

Locatie: Keerweer 6, Oosterbeek
Voor: vernieuwen dakpannen en isoleren dak
Verzenddatum: 13 januari 2017

Locatie: Graaf van Rechterenweg 43, Oosterbeek
Voor: kappen conifeer
Verzenddatum: 12 januari 2017

Locatie: Rosandeweg 17, Oosterbeek
Voor: vergroten woning aan voorzijde
Verzenddatum: 17 januari 2017

Locatie: Bachlaan 158, Doorwerth
Voor: kappen hazelaar
Verzenddatum: 12 januari 2017

Locatie: Berkenlaan 91, Doorwerth
Voor: plaatsen nieuw kozijn/raam
Verzenddatum: 12 januari 2017

Locatie: Kerkweg 1, Heelsum
Voor: plaatsen twee dakkapellen op voor- en achterdakvlak
Verzenddatum: 10 januari 2017

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u na afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is (postbus@odra.nl).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend
zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit daarom de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.

APV/Bijzondere Wetten vergunningen/ontheffingen

Verleende vergunningen/ontheffingen

Verzenddatum 23 januari 2017
Drank- en horecavergunning (artikel 3 Drank- en Horecawet) Buurthuis De Ballon, Airborneweg 1 in Renkum, wijzigen leidinggevenden;

Verzenddatum 18 januari 2017

* FHP, Collectevergunning, van 21 mei t/m 27 mei 2017
* BAM RAIL, spoorslijpen, Rosandepolder, 29 op 30 januari 2017

Bezwaar

De besluiten en bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na verzending van het besluit gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek.

Bent u het niet eens met een van de bovengenoemde besluiten? Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, er moet duidelijk in staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en
het moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Aangezien het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft en het besluit derhalve de dag na verzending in werking treedt, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM
Arnhem.