Nieuwe procedure voor kandidaat-bewindslieden

In een brief aan de Eerste en Tweede Kamer beschrijft minister-president Balkenende een nieuw vastgestelde procedure voor de kabinetsformatie. Zo is er een standaard geformuleerd voor de brief die kandidaten aan de formateur moeten zenden voorafgaand aan hun beëdiging.

In de standaardbrief voor kandidaat-bewindspersonen (bijlage 2 van de brief aan het parlement) staan onder meer passages over het neerleggen van nevenfuncties, zakelijke belangen en de geheimhoudingsverplichting.

Transparantie

Minister-president Balkenende schrijft in de brief dat het kabinet belang hecht aan het openbaar maken van de procedure: 'Het is naar de mening van de regering voor de democratische verantwoording en de zorgvuldigheid van het formatieproces van groot belang maximale transparantie te bieden over de procedure ten aanzien van de beoordeling van kandidaat-ministers en -staatssecretarissen.'
De brief vervangt eerdere regelingen uit 1978 en 1983.