Stand van zaken ABN AMRO en Fortis Bank Nederland

De ministerraad heeft op voorstel van minister Bos van Financiën ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een brief over de strategie, het risicobeleid, de juridische structuur, EU remedy, herkapitalisatie en exitstrategie bij ABN AMRO en Fortis Bank Nederland.

Strategie

Het kabinet heeft op 21 november 2008 een voorkeur uitgesproken voor een fusie tussen Fortis Bank Nederland en de delen van ABN AMRO die zullen toevallen aan de Staat. Op basis hiervan heeft het transitieteam onder leiding van de heer Zalm de afgelopen maanden een strategisch plan ontwikkeld.
De door het transitieteam geformuleerde strategie is gericht op het creëren van een solide bank met een duidelijke mid-marketpositie in retail, private, commercial en merchant banking. In dit kader worden enerzijds activiteiten heroverwogen, anderzijds worden functies opgebouwd waarover de bank door de afsplitsing niet langer beschikt.

Herkapitalisatie

De Tweede Kamer wordt gevraagd in te stemmen met het aangaan van een 'capital relief instrument' (CRI) en een 'mandatory convertible note' (MCN) voor de dekking van de onmiddellijke behoefte aan kapitaal van 2,5 miljard euro. Deze behoefte was al voorzien en vloeit voort uit de afsplitsing van het Nederlandse deel van ABN AMRO, die is geregeld in de aandeelhoudersovereenkomst met RBS en Banco Santander.

Met CRI (1,7 miljard euro) neemt de Staat het kredietrisico op een specifieke, kwalitatief goede Nederlandse hypotheek portefeuille over, waardoor de risico-gewogen activa van de bank afnemen. De MCN (0,8 miljard euro) is een converteerbare lening, die in aandelenkapitaal wordt omgezet op het moment van separatie.

Daarnaast wordt de Tweede Kamer mandaat gevraagd voor verplichtingen die voortkomen uit de EU remedy, de door de Europese Commissie opgelegde verplichting enkele bedrijfsonderdelen af te stoten.

Exitstrategie

In de brief staat dat het nu nog te vroeg is om uitspraken te doen over timing en vormgeving van de verkoop van de nieuwe bank. Verkoop hangt af van de onderneming en van de situatie op de financiële markten. Het creëren van een zelfstandige, volwaardige bank zoals nu voorzien, maakt een beursgang tot een optie, maar het is afhankelijk van hoe de bankensector zich de komende jaren ontwikkelt.