Wijziging van enige uitvoeringsregelingen in verband met de invoering van het burgerservicenummer

DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN

DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN

‘s-Gravenhage, 16 december 2009

NR. DB 2009/717M, Staatscourant 2009, 20630

De Staatssecretaris van Financiën,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Gelet op de artikelen 5.17 en 8.14b van de Wet inkomstenbelasting 2001, de artikelen 13bis, 28, 29, 33 en 35b van de Wet op de loonbelasting 1964, artikel 14 van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor volksverzekeringen, artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 25 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en artikel 9 van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken;

Besluit:

Artikel I

De Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 32, onderdeel b, wordt “het sociaal-fiscaal nummer” telkens vervangen door: het burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

B. In artikel 44d, tweede lid, onderdeel c, wordt “sociaal-fiscaalnummer” vervangen door: burgerservicenummer of, bij het ontbreken van dat nummer, sociaal-fiscaalnummer.

Artikel II

De Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 21c, derde lid, onderdeel a, wordt “het sociaal-fiscaalnummer” vervangen door: het burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

B. In artikel 65, eerste lid, onderdeel c, wordt “zijn sociaal-fiscaalnummer” vervangen door: zijn
burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, zijn sociaal-fiscaalnummer.

C. Artikel 66a, derde lid, onderdeel b, wordt vervangen door:
b. het burgerservicenummer van de werknemer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer of, bij het ontbreken van deze nummers, een uniek personeelsnummer.

D. In artikel 67, vierde lid, onderdeel b, wordt “het sociaal-fiscaalnummer” vervangen door: het burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

E. In artikel 79, eerste lid, onderdeel a, wordt “het sociaal-fiscaalnummer” vervangen door: het burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

F. In artikel 80 wordt “het sociaal-fiscaalnummer” vervangen door "het burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer". Voorts wordt “zijn sociaal-fiscaalnummer” vervangen door: zijn burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, zijn sociaal-fiscaalnummer.

G. In artikel 94 wordt “het sociaal-fiscaalnummer” vervangen door: het burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

H. In artikel 97, tweede lid, onderdeel b, wordt “zijn sociaal-fiscaalnummer” vervangen door: zijn burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, zijn sociaal-fiscaalnummer.

Artikel III

In artikel 12aa, derde lid, onderdeel b, van de Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering wordt “het sociaal-fiscaalnummer” vervangen door: het burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan het sociaal-fiscaalnummer.

Artikel IV

In artikel 43c, derde lid, onderdeel c, van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 wordt “een sociaal-fiscaalnummer als bedoeld in 2, derde lid, onderdeel j, van de wet ” vervangen door: een burgerservicenummer, of bij het ontbreken daarvan, een sociaal-fiscaalnummer.

Artikel V

In de Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen wordt in artikel 6 “het sociaal-fiscaalnummer” vervangen door: het burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer.

Artikel VI

In de Regeling Stuf-WOZ wordt in de Bijlage als bedoeld in artikel 1 van de Regeling Stuf-WOZ “SoFi-nummer” telkens vervangen door "bsn/SoFi-nummer/fi-nummer" en wordt “Aanvulling SoFi-nummer” telkens vervangen door "aanvulling subjectnummer".

Artikel VII

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën,

mr.drs. J.C. de Jager.

Toelichting

Deze regeling voorziet in de aanpassing van enige uitvoeringsregelingen in verband met de invoering van het burgerservicenummer. Het burgerservicenummer is een persoonsnummer voor algemeen gebruik binnen de overheid en in contacten met de overheid, dat grotendeels in de plaats is getreden van het bestaande sociaal-fiscaalnummer. De grondslag voor de invoering van het burgerservicenummer is opgenomen in de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, die op 26 november 2007 in werking is getreden. Sinds die datum heeft iedereen die in een gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is ingeschreven, een burgerservicenummer.
Omdat het mogelijk is dat er personen zijn die een sociaal-fiscaalnummer hebben maar die niet in aanmerking komen voor een burgerservicenummer, zal de mogelijkheid blijven bestaan in die gevallen het sociaal-fiscaalnummer te gebruiken. Hiervoor is de formulering gekozen ‘of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer’. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij personen die niet in Nederland wonen maar wel een binnenlandse bron van inkomsten (bijvoorbeeld loon) hebben.

In de Regeling Stuf-WOZ wordt SoFi-nummer vervangen door het burgerservicenummer. Ook hier geldt de mogelijkheid om het sociaal-fiscaalnummer te gebruiken in het geval een burgerservicenummer ontbreekt. Voor rechtspersonen geldt in het laatstgenoemde geval het fi-nummer. Dit nummer wordt toegekend door de Belastingdienst aan alle subjecten die rechtspersoon zijn. “Aanvulling SoFi-nummer” is een door de gemeente aan een rechtspersoon toegekend volgnummer ter aanduiding van één of meer onderdelen van die rechtspersoon. De aanduiding “aanvulling SoFi-nummer” wordt gewijzigd in “aanvulling subjectnummer” opdat de gemeenten de mogelijkheid behouden een unieke aanduiding te vormen voor alle subjecten.

De regeling beoogt geen inhoudelijke wijziging of aanvulling te geven op het stelsel zoals dat wordt ingericht op basis van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer en heeft geen effecten op de administratieve lasten.

De Staatssecretaris van Financiën,
mr.drs. J.C. de Jager.