Fiscale nieuwsflits 7 januari 2010

Deze fiscale nieuwsflits bevat drie berichten over Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen, over inkomstenbelasting: aanpassing percentages milieu-investeringsaftrek en over Wijziging uitvoeringsregelingen door invoering burgerservicenummer.

Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen

De staatssecretaris deelt mee dat er fiscale uitvoeringsregelingen zijn gewijzigd.

Deze regeling bevat wijzigingen van enige fiscale uitvoeringsregelingen, waarbij een deel voortvloeit uit het Belastingplan 2010, Overige fiscale maatregelen 2010, Fiscale vereenvoudigingswet 2010 en de wet van 23 december 2009 houdende wijziging van de SW 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de SW 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet IB 2001 en de SW 1956 (Stb 564). Daarnaast vloeit een aantal wijzigingen voort uit de nieuwe organisatiestructuur van de Douane. Per 1 januari 2010 zijn de vier douaneregio’s opgegaan in één landelijk werkend organisatieonderdeel: de Belastingdienst/Douane.

Verder worden de bepalingen betreffende vrijstellingen van belastingen bij invoer aangepast aan de vervanging van Verordening (EEG) nr. 918/83 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen (PbEG L 105) door Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van de EG van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen (PbEG L 324). Hierdoor is het actualiseren van diverse artikelen in de Algemene douaneregeling nodig.

De regeling bevat verder enkele wijzigingen van de Uitv besch OB die voortvloeien uit de Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet OB in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst, alsmede een nieuwe regeling voor de teruggaaf van omzetbelasting aan in een andere lidstaat gevestigde ondernemers (implementatie richtlijnen BTW-pakket). Voorts zijn bedragen aangepast aan loon- of prijsontwikkelingen.

De regeling wordt in de Staatscourant geplaatst (2009, 20549).

Regeling van 17 december 2009, DB2009/735M,

IB: aanpassing percentages milieu-investeringsaftrek

De staatssecretaris laat weten dat de percentages voor de milieu-investeringsaftrek uit de Wet IB 2001 voor het jaar 2010 zijn aangepast.

Met het oog op de bestrijding van de economische crisis heeft het kabinet ter stimulering van investeringen door het bedrijfsleven gelden voor de jaren 2009 en 2010 beschikbaar gesteld, waaronder € 30 miljoen voor de milieu-investeringsaftrek (hierna: MIA) en willekeurige afschrijving milieu-investeringen (hierna: Vamil). Door een aanpassing van de percentages voor de MIA, het schrappen van Vamil-aftoppingen en door uitbreiding van de bedrijfsmiddelen die naast de MIA ook voor de Vamil in aanmerking komen, is al voor een groot deel invulling gegeven aan het verruimde budget. Invulling van het restant zal voor het merendeel worden gerealiseerd door uitbreiding van de lijst van bedrijfsmiddelen zoals die wordt opgenomen in de bijlage Milieulijst 2010 bij de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009.

Die uitbreiding is echter niet toereikend om de beschikbare middelen uit te putten. Daarom worden volgens deze regeling per 1 januari 2010 de verschillende percentages voor de milieu-investeringsaftrek vervangen door hogere percentages (een verhoging met 20 procentpunt). Daarbij geldt echter de eis dat moet zijn voldaan aan het goedgekeurde Nederlands nationaal kader voor het tijdelijk verlenen van beperkte steunbedragen (zie bijlage). De wijziging regelt dat door de verhoging voorwaardelijk te maken. Art. 3.52, lid 1 onderdeel b Wet IB 2001 bevat de wettelijke basis voor deze verhoging van de percentages. De ondernemer die niet voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de bij deze regeling verhoogde percentages, maar wel aan de overige voorwaarden voldoet, komt in aanmerking voor de percentages van 40, 30 resp. 15.

De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010 en vervalt op 1 januari 2011 en zal in de Staatscourant worden geplaatst (2009, 20510).

Regeling van 22 december 2009, DB2009/711M, Wet IB 2001 3.42a

Wijziging uitvoeringsregelingen door invoering burgerservicenummer

De staatssecretaris laat weten dat er vanwege de invoering van het burgerservicenummer enige uitvoeringsregelingen zijn gewijzigd.

Deze regeling voorziet in de aanpassing van enige uitvoeringsregelingen in verband met de invoering van het burgerservicenummer (bsn). Het bsn is een persoonsnummer voor algemeen gebruik binnen de overheid en in contacten met de overheid, dat grotendeels in de plaats is getreden van het bestaande sociaal fiscaalnummer (sofinr.) De grondslag voor de invoering van het bsn is opgenomen in de Wet algemene bepalingen bsn, die op 26 november 2007 in werking is getreden. Sinds die datum heeft iedereen die in een gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is ingeschreven, een bsn. Omdat het mogelijk is dat er personen zijn die een sofinr. hebben maar die niet in aanmerking komen voor een bsn, zal de mogelijkheid blijven bestaan in die gevallen het sofinr. te gebruiken. Hiervoor is de formulering gekozen ‘of, bij het ontbreken daarvan, het sofinummer’. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij personen die niet in Nederland wonen maar wel een binnenlandse bron van inkomsten (bijvoorbeeld loon) hebben.

In de Regeling Stuf-WOZ wordt SoFi-nummer vervangen door het bsn. Ook hier geldt de mogelijkheid om het sofinr. te gebruiken in het geval een bsn ontbreekt. Voor rechtspersonen geldt in het laatstgenoemde geval het sofinummer. Dit nummer wordt toegekend door de Belastingdienst aan alle subjecten die rechtspersoon zijn. 'Aanvulling SoFi-nummer' is een door de gemeente aan een rechtspersoon toegekend volgnummer ter aanduiding van één of meer onderdelen van die rechtspersoon. De aanduiding 'aanvulling SoFi-nummer' wordt gewijzigd in 'aanvulling subjectnummer' opdat de gemeenten de mogelijkheid behouden een unieke aanduiding te vormen voor alle subjecten.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010 en zal met de toelichting in de Staatscourant (2009, 20630) worden geplaatst.

Regeling van 16 december 2009, DB2009/717M, Uitv reg ib 2001 32 en 44d