Beantwoordingvragen Jaarverslag 2008 Europese Rekenkamer

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Ons kenmerk: BZ/ 09 / 1005 U

Uw brief (kenmerk): 2009 D 61822

Datum: 13 januari 2010

Betreft: Beantwoording feitelijke vragen Jaarverslag 2008 €pese Rekenkamer

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de feitelijke vragen van de commissie voor de Rijksuitgaven over het Jaarverslag 2008 van de Europese Rekenkamer.

Hoogachtend,
de minister van Financiën,


Wouter Bos